پیام تبریکیه دارلانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت عید سعید قربان

کابل ،مورخ  ۱۱ اسد ۱۳۹۹ خورشیدی

 

هممیهنان متدین و شرافتمند !

عید سعید قربان را به هموطنان زحمتکش و متدین کشور و مسلمانان جهان  صمیمانه تبریک گفته ، آرزو می بریم تا مردم شریف و رنجدیده وطن با وجود  شرایط  دردبارجنگ ، فقرکشنده ساختاری و موجودیت بیماری کوید ۱۹، روزهای عید را درکنار خانواده های شان با خوشی و جانجوری بسرببرند.

امسال ما درحالی به پیشواز عید قربان می رویم که هموطنان ما در نتیجه جنگ و اقدامات تروریستی در سوگ عزیزان از دست رفته شان ماتم گرفته ، و اکثریت مردم زحمتکش ونجیب ما از تنگدستی و فقرجانکاه رنج می کشند و جمع غفیری ازهم میهنان شریف ما دور از آغوش گرم میهن درغربت بسر می برند. 

اعیاد و مناسبت های دینی، فرصت های خوبی اند تا روحانیون خداپرست و مردمدوست با استفاده  از امکانات دست داشته شان مردم را بخاطررفع کدورت و دشمنی، بازکردن آغوش مهر و اخوت بسوی همدیگر ، گذاشتن سلاح برزمین ، تلاش بخاطرختم جنگ و برادرکشی ، تامین صلح عادلانه و سراسری و ایجاد یک نظام مردمی مبتنی برعدالت اجتماعی درکشور دعوت نمایند.

امروز درنتیجه تجاوزات دوامدار و برنامه های شیطانی و مداخله گرانه دشمنان وطن ، کشور در شرایط پیچیده و دردباری قراردارد. درچنین لحظات دشوار و تاریخی به حکم حدیث پیامبر بزرگ اسلام « حب الوطن من الايمان» و منافع ملی و تاریخی کشور دفاع و حمایت ازتلاش ها و کار و پیکارجانبازانه نیروهای مسلح سرسپرده وطن وظیفه دینی و ملی ما میباشد.این محافظین با شهامت ناموس وطن و مردم باید در انجام رسالت تاریخی و ملی شان مورد حمایت همه جانبه مردم و دولت قرارگیرند.

ما درحالیکه فرارسیدن عید قربان را برای این محافظین با شهامت وطن صمیمانه تبریک میگوییم ، از دولت وهمپیمانان جهانی آن مصرانه می طلبیم تا همه امکانات مادی و معنوی را برای کارایی رزم و پیکارملی و میهنی  نیروهای مسلح شجاع و قهرمان ما را فراهم نمایند.

درچنین لحظات دشوار تاریخی که بالاثرسیاست ها و برنامه های ناکارای نیولیبرالیستی تحمیل شده اکثریت مطلق مردم درفقرو تنگدستی بسربرده و بیماری کوید ۱۹ یکبار دیگر ناتوانی این سیاست ها را درحل بنیادی مشکلات مردم نشان داد ، لازم است تا زحمتکشان کشور دست بدست هم داده و با تشکل درسازمانهای صنفی و سیاسی دادخواه مشترکا برای پایان دادن به این وضع و بهبود شرایط زنده گی شان بکوشند.

حزب آبادی افغانستان منحیث مدافع راستین منافع زحتمکشان وطن درحالیکه به همسویی و همگامی نیروهای دموکرات ، صلحدوست و دادخواه کشور منحیث یک ضرورت تاریخی  می نگرد، یکبار دیگرازهمه نیروهای صادق ، وطنپرست و دادخواه می طلبد تا صفوف شانرا بخاطر بهبود شرایط زنده گی زحمتکشان کشور فشرده ترساخته و بخاطرحفظ ارزش های دموکراتیک و زنده گی در صلح ، عدالت اجتماعی و پیشرفت ازهیچ نوع تلاش و جانفشانی دریغ نکنند. ازهموطنان زحمتکش و شراقمند تقاضا میدارم تا قطع نظرازهرنوع دشمنی ، تعصبات قومی ـ مذهبی، سمتی، لسانی و سایر تعلقات دیگر، دست اتحاد ، اخوت ، همبستگی و وحدت را بهم داده ومشترکا در راه تامین صلح عادلانه و سراسری واعمار یک افغانستان آباد، سربلند، مستقل و عاری از هرنوع مظالم اجتماعی و بی عدالتی متحدانه بکوشند. آرزو میبریم تا صلح و امنیت در میهن عزیز ما برقرارگردیده، مردم ما این عید و همه اعیاد آینده را با خوشحالی و شادکامی، در فضای پر از محبت و آرامش و برادری برگزار نموده و مدارج ترقی و پیشرفت را همگام با کاروان تمدن بشری پشت سر بگذارند.

هممیهنان شرافتمند!

حلول عید سعید قربان را به زحمتکشان تهیدست و پرغرورکشور، به متحدین سیاسی ما ، به اعضا و هیات رهبری ایتلاف احزاب ، سازمانهای سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان، روحانیون شریف و مردمدوست ، کارگران ، دهقانان، پیشه وران  و سایرلایه های زحمتکش کشور، سازمانها و احزاب  سیاسی مردمدوست و دادخواه کشورهای همسایه ، و مسلمانان زحمتکش و آزاده جهان تبریک گفته ، روزهای عید را مملو از صلح و خوشی میخواهیم.

 

پروفیسور محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۹۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020