بیروی اجراییه کمیته ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه بیروی اجراییوی کمیته ولایتی کابل حزب آبادی افغاستان  بروز چهارشنبه اول اسد سال ۱۳۹۹ تحت ریاست استاد مزمل صدیقی رییس کمیته ولایتی کابل در دفتر مرکزی حزب دایرگردید.
آجندای جلسه در مورد آغاز فعالیت های مجدد واحد های اولیه حزبی، جمع آوری حق العضویت های اعضای حزب، ثبت و توزیع کارت عضویت حزب و توزیع اساسنامه و برنامه حزب برای اعضای حزب، به اتفاق آرا تصویب شد.
با توجه به وضعیت اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، فعالیت حضوری اعضای کمیته ولایتی و شورا ها و واحد های اولیه حزبی ولایت کابل در خصوص تطبیق پلان های عادی کار کمیته های حزبی محدود و در برخی حالات متوقف گردیده بود، باتوجه به بهبود وضعیت عمومی، بر طبق هدایت کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان، جلسه بیروی اجراییوی کمیته ولایتی کابل به اتفاق آرا تصمیم اتخاذ نمود:
- فعالیت های بیروی اجراییوی و کمیته ها و واحد های اولیه حزبی ولایت کابل به صورت عادی آغازگردد.
- تمام واحد های اولیه حزبی موظف شدند تا درجمع آوری حق العضویت ها و مساعدت های مالی برای حزب اقدام جدی بعمل آورند.
- در جلسه برای مسوولین شورا های ولسوالی کارت های عضویت حزب سپرده شد تا به طور منظم ثبت نموده و دربدل قیمت آن برای اعضای واحد های اولیه حزبی توزیع گردد.
- همچنان اعضای بیروی اجراییوی کمیته ولایتی کابل اساسنامه و برنامه جدید حزب را در بدل قیمت آن اخذ نموده ومسوولین کمیته های ولسوالی موظف شدند تا برای اعضای واحد های اولیه حزبی مربوط اساسنامه و برنامه حزب را به اسرع وقت توزیع نمایند.
- شعبه تشکیلات موظف شد تا جریان ثبت و توزیع کارت عضویت و توزیع اساسنامه وبرنامه برای اعضا حزب را تنظیم و نظارت نماید.
کار جلسه توسط رفیق مزمل ارزیابی گردیده و در فضای صمیمانه و ابراز تعهد برای انجام وظایف سپرده شده، خاتمه یافت.

 

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته ولایتی کابل )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۴۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020