شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۱۸ جولای سال روان میلادی از طریق شبکه پالتاک دایر شد .

پس ازتکمیل نصاب جلسه، اجندای پیشنهادی مورد بحث و تصویب قرارگرفت .

براساس اجندای تصویب شده رفیق افضل بهار رییس شورای کشوری ناروی حزب ، گزارش کار و فعالیت شورا را پیشکش نموده و در آن روی برجسته گی ها و کاستی ها درنگ نمود .

رفیق بهار در بخشی از صحبت خود روی صلاحیت ها و مسوولیت های اساسنامه وی شورای های کشوری درنگ نموده، رفقا را برای کار و تلاش پرثمر بخاطر تطبیق اصول و آرمانهای حزب محبوب ما ، تصامیم دارلانشا و هیات رهبری حزب دعوت نمود. در این گزارش آمده است که رفقا باید در برنامه آینده کاری شان به مساله جلب و جذب جوانان و زنان به گروه علاقمندان و صفوف حزب توجه جدی مبذول بدارند. گزارش ارایه شده پس از ابرازنظرمورد تایید قرارگرفت.

در ادامه کار جلسه درخواست عضویت یک رفیق به حزب مورد بحث و تصویب قرارگرفت .مطابق برنامه کاری ، بخش بعدی نشست به تصفیه حق العضویتها اختصاص داده شده بود.

حق العضویت شش ماه اول سال ۲۰۲۰ میلادی جمع آوری شده نزد رفیق گرامی صفت الله عملیار مسول مالی شورا موجود میباشد که پس ازهدایت به مرجع مسول انتقال داده میشود.

جلسه که ساعت ۸ شام گشایش یافت ، پس از ابراز نظر و پیشنهادات رفقا از جمله رفیق گرامی صفت الله عملیارسکرتر مسول شورای اروپایی، ساعت ۹:۳۰ شب به آرزوی رشد و اثرگزاری بیشترحزب آبادی افغانستان ، صلح  و پیشرفت درافغانستان و جهان پایان یافت.

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۲۰۷

 

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020