جلسه شورای انگلستان حزب آبادی افغانستان دایر شد

 

سازمان شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان ، در راستای گزینش رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان ،پروسه انتخاب رییس شورا را از طریق شبکه های مجازی براه انداخت واکثریت قاطع رفقای شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان در فضای کاملا دموکراتیک و مبتنی بر اساسات واصول سازمانی حزب براه افتاد نقش قابل ملاحظه ایفا نمودند.
پس از درخواست پیشنهادی رفیق عارف عرفان رییس پیشین شورای کشوری انگلستان که اخیرأ موصوف با حفظ عضویت در کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب، مسوولیت شعبه روابط سیاسی و تفاهم شورای اروپایی را برعهده گرفته است، کمیته اجراییه شورای کشوری انگلستان موضوع گزینش رییس شورای جدید را مورد بحث قرار داد.
مبتنی بر پیشنهاد رفیق عارف عرفان ،رفیق انجینر حبیب  فتاح از طراز کادرها وفعالین بانام شورای کشوری انگلستان که در یک آزمون زمانی سطح درایت ،تدبیر واعتقاد وباورهایش را به آرمانهای حزب و زحمتکشان افغانستان به نمایش گذاشته است ،به حیث یکی از کاندید ها مورد پیشنهاد قرار داده شد.
سپس در فضای دموکراتیک کمسیون مربوط به مدیریت پروسه رای دهی انتخاب شد وجریان انتخابات برای دو روز دوام کرد.
در پایان پروسه رای دهی کمسیون منتخب نتایج کار خود را اعلام داشت وپیروزی رفیق انجینر حبیب الله فتاح گرامی راکه در یک پروسه آزاد وکاملا دموکراتیک راه اندازی شد،تایید نمود.
سپس رفیق انجینر فتاح گران ارج ،از کار وفعالیت رفیق عارف عرفان طی سالهای مسوولت اش دراین سمت،اظهار سپاس وقدر دانی نموده وعده سپرد که تمام انرژی ، توان وخرد سیاسی خویش را در راستای تحقق اهداف حزب وجریان اتحاد و همبستگی سازمان که از سنت های پیشینه شورای کشوری انگلستان است، بکار انداخته ودر خط آرمانی حزب به پیش رود.
در جریان پروسه رای دهی ،رفقا سید اکرام پیگیر از پیشکسوتان پرافتخار نهضت ترقی‌خواه کشور، احمد وحید نوری معاون سازمان وعضو شورای اروپای حزب،داکتر حیدر عدل شخصیت بانام و از فعالان سیاسی و فرهنگی،عبدالله از کادر های سابقه دار کمیته مرکزی س د ج ا ،داکتر کریم ،جنرال اکبر سروری، فرید جوینده از فعالین سیاسی، سید امین هاشمی ،پرویز ،جمال حیدری ،عزیز روبین،با تبارز دیدگاه های عالی و رفیقانه از کار وفعالیت رفیق عارف عرفان اظهار سپاس نموده واز کاندیداتوری رفیق انجینر حبیب الله فتاح حمایت قاطع نمودند.
پس از اعلام نتایج رای دهی، رفیق عارف عرفان مقام جدید رییس شورای کشوری انگلستان را برای رفیق انجینر حبیب تبریک و شاد باش گفته و از سطح وفاداری رفیق حبیب به آرمان های سترگ حزب،اصالت،شجاعت ،دلیری وسطح کارایی وخرد سیاسی رفیق انجینر حبیب اطمینان داده موفقیت های مزید او را در سمت رهبری شورای کشوری انگلستان آرزو نمود.
رفیق عرفان همچنان از حمایت بی ‌دریغ اعضا ،فعالین وکادر های سازمان کشوری انگلستان طی دوران تصدی اش در مقام رهبری شورای کشوری انگلستان اظهار سپاس بی پایان نموده ونقش رفقای سازمان را برای تامین وحدت و روند استحکام سازمانی حزب مورد ستایش قرارداد.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۵۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020