تقویت کار سیاسی در میان جوانان

 

در روشنایی برنامه کاری شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بخاطر تقویت کار سیاسی در میان جوانان و پروسه جوان سازی حزب  اخیرا نشست  کاری از سوی کمیسیون جوانسازی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان راه اندازی شد .

در نشستی که شام ۹ جولای ۲۰۲۰ میلادی از طریق شبکه های مجازی راه اندازی شده بود  شماری از جوانان علاقمند شرکت نموده بودند.

درآغاز این نشست صمیمانه رفیق روح الله توده ایی معاون شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان شرکت کننده گان جلسه را خوش آمدید گفته ، پیرامون اهداف نشست صحبت نمودند.

برنامه کاری نشست شامل موارد ذیل بود :

ـ معرفی شرکت کننده گان نشست ،

ـ صحبت پیرامون اصول برنامه وی ، پیدایش و تکامل حزب آبادی افغانستان ،

ـ نظریات و پیشنهادات .

درادامه کارجلسه که به گرداننده گی رفیق توده ایی از پیش برده می شد جوانان شرکت کننده  درنشست خود را معرفی ، علاقمندی و احساس عالی شآنرا نسبت به افغانستان و مردم شرافتمند و زحمتکش آن  ابراز کرده  و آماده گی خود را برای سهمگیری در فعالیت های اجتماعی و سیاسی ابرازنمودند.

متعاقبا رفیق نورانی در باره  تاریخچه و اهداف حزب آبادی افغانستان  و وضع جنبش دادخواهی کشور صحبت و معلومات لازم را در زمینه ارایه نمود.

درجریان این نشست صمیمانه ، جوانان شرکت کننده تصمیم گرفتند تا جلسه بعدی  شانرا بصورت حضوری به تاریخ ۲۶ جولای سال روان برپا نمایند.

جلسه که ساعت هفت و نیم شام گشایش یافته بود ساعت ۹ شب به آرزوی سلامتی و کامگاری شرکت کننده گان و تامین صلح در کشور و جهان پایان یافت.

 

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۱۲۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020