تدویر جلسات نوبتی شوراهای ایالتی حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان اجلاس نوبتی و حضوری خود را مطابق به پلان کاری شورای کشوری بتاریخ سوم ماه جولای ۲۰۲۰ میلادی دایرنمود .در این نشست پس از اعلام نصاب ، اجندای مطروحه مورد بحث قرارگرفت .

در نخست رفیق فاضل دلزاده  رییس شورای کشوری، در رابطه با فعالیت های سازمانی صحبت نموده و گزارش مفصلی ارایه کرد . او یادآوری نمود که اعضای شورای کشوری اتریش نقش شایسته ایرا در تطبیق اهداف و معرفی سیاست  های حزب آبادی افغانستان در جامعه افغان های مقیم اتریش و رسانه ها انجام داده  و در امور سازمانی وظایف خویش را بدرستی انجام داده اند . رییس شورای کشوری همچنان در باره انکشافات درشورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و ارتباط متقابل شورای کشوری با ارگان های رهبری شورای اروپایی صحبت ، و شاخص های کاری سازمان خود را بیان نمود . اشتراک کننده گان نشست پیرامون گزارش رییس شورای کشوری ابرازنظر نموده و با تایید آن تصریح کردند که شورای کشوری اتریش باید در مطابقت با طرزالعمل دارالانشا حزب در مورد تنظیم و سمتدهی امور حزبی درکشورهای اروپایی مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۷ خورشیدی روابط و همکاری های  خود را با ارگانهای رهبری و شعبات مرکز تحکیم بیشتر بخشد .

در اجلاس شورای ایالتی ویانای حزب امور مالی تا اخیر نیمه دوم سال روان میلادی نیز تصفیه گردید .  نشست از همه رفقایی که علاوه بر پرداخت حق العضویت سالانه خود اعانه نیز داده اند ابراز سپاس نمود . فیصله به عمل آمد تا مبلغ جمع شده به اسرع وقت به مرکز انتقال داده شود .

در پایان اجلاس بار دیگر موضوع غیرفعال بودن شورای ایالتی لینز (اوبراوستریش ) مطرح گردید . اعضای شورای ایالتی ویانا تصمیم گرفتند تا درصورت رفع قیودات ناشی از شیوع ویروس کرونا به آن ایالت سفر نمود ه و همکاری لازم را در زمینه انجام دهند .

نشست شورای ایالتی ویا نا با تصویب مصوبه ای به کار خود پایان بخشید .

علاوتا اعضای شورای ایالتی فورالبیرک حزب آبادی افغانستان ، درهفته های گذشته تشکیل جلسه داده، پیرامون مسایل مربوط به حیات حزبی و اثرمندی بیشترکار سیاسی ـ تبلیغی جرو بحث نمودند. دراین نشست اعضای سازمان جانبداری شانرا از فعالیت ها و تصامیم شورای کشوری اتریش اعلان ، و به تصفیه حق العضویت های شان پرداختند.

حق العضویتها و اعانه رفقای شورای ایالتی فورالبیرگ غرض انتقال به مرکز، برای مسوول مالی شورا انتقال داده شده است .

 

 فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

ویانا ، مورخ ۳ جولای ۲۰۲۰ میلادی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۴۰۷

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020