جلسه نوبتی شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان دایر گردید


بتاریخ ۲۶ماه جون سال روان رفقا از شهرهای مختلف در شهر هلسینکی ـ فنلند ، حضور بهم رسانیده و ساعت ۵ عصر جلسه نوبتی شورای کشوری فنلند دایر گردید.
درنخست گزارش مختصری از کارکردهای گذشته شورا توسط  انجنیر ضیاالحق مومنی به جلسه ارایه گردید و از کارشعبات مختلف شورای اروپایی رفقا آصف همشهر و محمد انور ایثار گزارش کوتاه داشتند . رفیق بشیر ستاری مسوولیت شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی در فنلند را به عهده گرفت.
رفقا حق العضویت خویشرا تصفیه نموده و در اخیر رفیق داوود رزمیارعضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان در زمینه های محتلف اعم از وضع جهانی  و زنده گی حزبی صحبت های ارزنده داشتند.
جلسه در فضای صمیمانه به ساعت ۷ شام ختم گردید.


دیپلوم انجنیر ضیاالحق مومنی
رییس شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۱۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020