گزارشی از نشست مشترک بیروی اجراییه و روسای نواحی حزبی شهرکابل حزب آدی افغانستان

 

جلسه مشترک بیروی اجراییه و روسای نواحی حزبی شهرکابل حزب آبادی افغانستان بساعت دوی بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۹سرطان ۱۳۹۹ تحت ریاست رفیق جیلانی با رعایت اصول صحی و اجتماعی زمان قرنطین دایر گردید.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد گردید.
۱ـ  استماع گزارش رفیق جیلانی درمورد فعالیت های کمیته حزبی شهرکابل طی سه ماه دوره قرنطین.
۲ـ  استماع گزارش رفقا عنایت الله محمد زایی و میلاد میلادی درمورد توزیع مساعدت های مقام ولایت کابل برای ۲۰۰ تن از اعضای نیازمند حزب .
۳ ـ بحث پیرامون بدسترس قرار نگرفتن اساسنامه و برنامه حزب پس از تصحیات لازم وارده .
پس از انکه اجندا ذکر شده به اتفاق ارا مورد تایید قرار گرفت، مطابق بند اول اجندا رفیق جیلانی شرکت رفقا را به جلسه درشرایط کرونایی خوش آمدید گفته تاسف و تالم خود را بخاطر درگذشت آنعده از رفقای عزیز که در جریان مرض ساری کرونا جان های شرین شانرا از دست دادند ابراز نموده و نبود شانرا ضایعه بزرگ وجبران ناپذیر برای حزب دانست.
بعدا روی فعالیت های کمیته حزبی شهر کابل طی سه ماه قرنطین پرداخت .که مورد تاید جلسه قرار گرفت .
مطابق به بند دو اجندا رفیق عنایت الله محمد زایی پیرامون فعالیت هایش برای ارایه مساعدت های مقام ولایت کابل برای ۲۰۰ تن از اعضای نیازمند حزب آبادی در شهر کابل به جلسه گزارش ارایه نمود که بعد از بحث همه جانبه مورد تایید و تصویب قرارگرفت.
در اخیر به بحث درمورد بند سوم اجندا پرداخته شد.
جلسه بیروی اجراییه شهرکابل ازتصحیات پیشنهاد‌ی در اساسنامه ابراز خرسندی نموده توزیع اساسنامه حزب را در آینده های نزدیک به همکاری شعبه تشکیلات شورای مرکزی حزب به تمام سازمانهای شهر کابل وعده داد.
جلسه حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر به امید ختم کرونا وآغار کار دوباره حزب در شهر کابل پایان یافت.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۶/ ۲۰ـ ۲۹۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020