جلسه مشترک کمیته اجراییه ومسوولین شعبات شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تدویر یافت

 

جلسه نوبتی کمیته اجراییه و مسوولین شعبات شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۴جون ۲۰۲۰ از طریق شبکه پالتاک تدویر یافت . در ابتدا رفیق حنیف ضرابی معاون شورای کشوری المان  پیرامون اشتراک رفقا گزارش ارایه نموده ، و بعد از رسمیت گرفتن جلسه، اجندای جلسه را که شامل چهار بخش اساسی بود به رفقا قرایت  و بعد ازنظررفقا مورد تصویب قرارگرفت .

سپس از رفیق عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری المان حزب  تقاضا گردید تا رشته سخن را بدست بگیرد. رفیق عبدالاحد شفیعی در مورد کار و فعالیت کمیته اجراییه در بین دو جلسه شورای کشوری وهمچنان تدویر جلسه شورای کشوری المان صحبت همه جانبه نموده و در مطابقت به اجندا بخاطر تحقق مصوبه جلسه مورخ ۱۷می  ۲۰۲۰ شورای کشوری المان در مورد هر بند مصوبه صحبت نموده  وابراز نظر نموده و وظایف شعبات و رفقای هیات اجراییه و سازمانهای ایالتی شورای شورای کشوری را مشخص نمودند. وی همچنان در مورد پلان های تدابیری ارسال شده شعبات شورای اروپایی حزب و پلان سال شورای کشوری المان صحبت نموده  و وظایف رفقا بخاطر تحقق آن جمع بندی ومشخص شد.

 همچنان در بحث روی بند سوم اجندا بخاطر تحقق مصوبه  دارالانشا در مورد هرچه بهتر شدن تدویر جلسات تحت اجندای واحد  و تامین اشتراک رفقا در جلسات و بودن ارقام  دقیق تشگیلاتی وتصفیه صد در صد امور مالی وبخصوص قرضداری ها وانتقال بموقع گزارشات مطابق فورم های گزارش دهی روشنی انداخته شد. سپس رفقا: حنیف ضرابی، اسد رهیاب ، کارگر ، سید صلاح الدین  امین مسوول کار با نهاد های اجتماعی ،  یوسف قریشی مسوول نظارت وکنترول و شیرسرشک مسوول تبلیغ وآموزش سیاسی صحبت  همه جانبه نموده و از اجرای وظایف خویش در مورد تحقق مصوبات شورای مرکزی ، شورای اروپایی و فیصله های شورای کشوری و تحقق پلان های کاری اطمینان بخشیده وتصمیم اتخاذ شد تا نظریات خویش را در مورد بهبود کار تحریری ارسال بدارند.

در ادامه کار جلسه بخاطر کمک و بهتر شدن کار شعبات شورای کشوری وهمچنان سازمانهای ایالتی در بین رفقای کمیته اجراییه قمومیت کاری مشخص گردیده ، وهمچنان مسوولیت کار شعبه امور سیاسی وتفاهم به رفیق حنیف ضرابی معاون شورا پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت .

براساس گزارشات و صحبت های رفقا وتحقق مصوبات وفیصله ها طرح مسوده مصوبه جلسه توسط رفیق حنیف ضرابی به جلسه ارایه گردید که بعد از تکمیل مسوده ، جلسه به اتفاق ارا مصوبه راتایید وتصویب نمود.

در اخیر بعد از جمع بندی کار جلسه توسط رفیق عبدالاحد شفیعی ، پس از سه ساعت کاری جلسه پایان یافت.

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۲۶۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020