گزارش خبری تدویر دومین جلسه مشترک شعبه تشکیلات شورای اروپائی  بامسئولین تشکیلات شورا های کشوری

 

شام جمعه ۱۹  جون ۲۰۲۰ دومین جلسه مشترک شعبه تشکیلات شورای اروپایی با مسئولین تشکیلات شورای های کشوری تدویر یافت.

در این جلسه که تحت ریاست رفیق بصیر دهزاد مسوول شعبه تشکیلات تدویریافت، ۱۱ رفیق ، شامل  همکاران شعبه تشکیلات رفقا عمر فیض و عمر کاوش، تعداد ریسان و مسوولین تشکیلات شوراهای  کشوری حضور داشتند.

جلسه بر طبق آجندای قبلاْ ترتیب شده آغاز و ادامه یافت.

در بخش های آجندا رفیق دهزاد مقدم برهمه به انطباق اصول، ارزش ها و اصول سازمانی تآکید نموده گفتند که بخش تشکیلات و امور مربوط به آن فقط به همین ارزش ها باید استوار باشند تا به نفوذ و اراده افراد. ما نباید فراتر از ارزشهاو یا در عقب ارزش ها، بلکه همراه و متکی بر  ارزش ها گام بگذاریم. همچنان روی ادای مسوولیت و رول مسوولین تشکیلات در تقویه دموکراسی سازمانی ، وفاق و همسیوئی رفقا در شورا های کشوری و ادای حرمت بزرگ به هر رفیق ما که با انبوه مشکلات صحی و سنی که در واقعیت به راحتی نیاز دارند ولی با آنهم در فعالیت های حزبی سهم میگیرند، دانش و تجربه شان را در اختیار سازمان شان قرار میدهند، تآکید صورت گرفت.

رفیق دهزاد همچنان گزارش امور تشکیلاتی و کار های تا بحال اجرا شده را به رفقا توضیح نموده معلومات دادند.  تآکید براهمیت جلسات واحد های اولیه صورت گرفت  که باید مطابق به پلان کار و با بعضی از مواد آجندای واحد  باید هم زمان در تمام شورا های کشوری تدویر یابند، صورت گرفت و اهمیت ، نکات مثبت و ثمر بخش آنرا روشن ساخته شدند. پیشنهاد گردید تا در اولین جلسات واحد های اولیه پیشنهادات و ابتکارات بکر در مورد تقویه  وفاق ، اعتماد و شفافیت امور مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و ابتکارات شان را با رفقای دیگر کشورها شریک سازند.

علاوتن در این جلسه جهت سهولت و تنظیم بهتر امور مسئولیت و تقسیم کاری مسئول تشکیلات و همکاران شعبه تشکیلات توضیح داده شد.

در بخشی بعدی جلسه مطالعه و آموزش اساسنامه و برنامه عمل اصلاح شده حزب که در ماه فبروری ۲۰۲۰ از دفتر تشکیلات مرکزی حزب مواصلت  نموده است، را مورد توجه جدی قرار داده تقاضا نمود تا این اسناد حیاتی حزبی در سطح جلسات واحد های اولیه و بیرو های اجرائیه شوراهای کشوری به خوانش گرفته شودو بخصوص تعریف شورای اروپائی حزب آبادی افغانستان که در بند دهم ماده نزده اساسنامه  توضیح و تفهیم گردد.

در بخش اخیررفقا هر یک آقا محمد نورانی، عمر فیض، رفیق عبدالاحد شفیعی ،رفیق شریف  فولاد، رفیق ضیا الحق مومنی سوالات و پیشنهادات خوب و سازنده شان را مطرح نمودند.

جلسه در فضای باز، رفیقانه  ، مطابق به پلان ساعت ۹:۳۰ شام آغاز و ساعت ۲۱:۳۰  به پایان رسید.

دراخیر رفیق دهزاد با ابراز حرمت از ادای مسئولیت پذیری و سهمگیری رفقای شرکت کننده در غنامندی و کیفیت کاری جلسه ابراز تشکر نموده موفقیت رفقای مسئول را در اجرای وظایف پر مسئولیت شان آرزو نمودند.

بصیر دهزاد، مسوول شعبه تشکیلات

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۶۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020