جلسه هیات اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان دایر شد

 

بتاریخ ۱۸ جون سال روان جلسه هیات اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان  تحت اجندای:

۱- استماع گزارش رفیق آقا محمد نورانی مسوول کمیسیون جوان سازی حزب  طبق فیصله جلسه ۱۵  دسامبر سال ۲۰۱۹ عیسوی کادرها و فعالین شورای کشوری هالند در روشنایی مصوبات پلینوم سوم عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان ،

۲ ـ تصویب لایحه وظایف شبعه اسناد وارتباط  برچیده شده از لایحه وظایف سکرتریت شورای اروپایی ح آ ا .

۳ ـ  ارایه سوال ها،  نظریه ها و انتقاد ها پیرامون گزارش اساسی ، و گززش مسوول کمیسیون جوان سازی حزب،  دایر گردید .

در بخش نخست جلسه که توسط رفیق روح الله توده یی معاون شورای کشوری  هالند حزب آبادی افغانستان و اداره کننده جلسه از پیش برده شد ، ازتکمیل بودن نصاب جلسه راپور ارایه گردید .

درادامه  گزارش اساسی  توسط رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورای کشوری هالند  حزب آبادی افغانستان پیشکش گردید. دربخش های از گزارش در مورد مبرمیت مساله جوان سازی حزب و آنچنانی که مصوبات پلینوم سوم عقرب شورای مرکزی حزب ما را مکلف و موظف به اجرایی شدن آن نموده است اشاره شده ، و به آن تاکید مجدد صورت گرفته است . همچنان در بخش دیگری از گزارش از تدویر جلسات و تصفیه امورمالی در ربع اول سال۲۰۲۰ عیسوی، که جلسات با کیفیت بیش تری در ولایات تدویر یافته و مسایل مالی هم به وجهی نیکو تصفیه گردیده است یادآوری شد.

دراین گزارش از رفقای مسوول هریک : مصدق ، پوپل ، نورانی ، سیده طلوع ، صمدی و بصیر رفیق تمجید به عمل آمد .

در صحبت مسوول شورای کشوری هالند  حزب همچنان در رابطه به تحکیم  وحدت حزب مطابق مصوبات کنگره حزب ما تماس گرفته شده و گفته شده که، خوشبختانه در شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان به این امر بزرگ وحیاتی حزب ما توجه جدی مبذول گردیده ومی گردد .

همچنان بعد ازاستماع گزارش رفیق نورانی مسوول کمیسیون جوانسازی حزب که پلان های بعدی کار کمیسیون را توضیح نمود و کمبودی های کار را در زمینه برملا ساخت، رفقا هریک:  سرور زهتاب ، ذلیخا پوپل ، عباس دهاتی ، سیده طلوع ، خواجه محمد صمدی و روح الله توده یی پیرامون نقاط ضعیف کار کمیسیون دیدگاه ها ، سوال ها و نظریه های تکمیلی شانرا غرض بهبود و اثربخشی در روند بعدی کار اعضای کمیسیون شریک ساختند .

در بخش دوم اجندا لایحه وظایف و مسوولیت های رفیق ذلیخا پوپل مسوول شعبه اسناد و ارتباط برجسته شده و با یک رای مخالف ( آنهم در یک ماده آن ) ، به اکثریت مطلق ارا به تصویب رسید .

دراخیر فیصله بعمل آمد تا دو ماه دیگر به رفقای کمیسیون جوانسازی حزب در راس رفیق آقا محمد نورانی فرصت داده شد تا از اقدامات و نتایج کارش به جلسه بعدی کمیته اجراییه شورای کشوری راپور ارایه بدارد .

اجلاس که ساعت ۷ شام شروع بکار نموده بود،بساعت ۹:۳۰ بجه شب به امید پیروزی و صحتمندی رفقا پایان یافت.

 

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۰۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020