گزارش نشست کاری شعبه امورمالی شورای اروپایی حزب آبادی  افغانستان

 

 شعبه امور مالی شورای اروپایی حزب آا اولین نشست کاری خویش را به روز شنبه مورخ  ۶ ماه می  ۲۰۲۰ دایر نمود، که در آن روی مطالب ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.: 

 - بحث در روی چگونگی تطبیق لایحه وظایف وپلان کار شعبه مالی.

 - نظریات و پشنهادات به منظور بهبود امور مالی  شورای اروپایی حزب آا. 

 رفیق فرشته سیغانی مسوول شعبه مالی شورای اروپایی در ارتباط به اهمیت مسایل مالی در شرایط فعلی برای حزب آبادی افقانستان صحبت را چنین آغاز نمود.

 ما اولین جلسه خود را با همکاران شعبه مالی دایر مینمایم ، تا جهت حل پرابلم های مان گام های موثر برداریم .و تلاش مینماییم تا امورات مالی در شورای اروپایی رادر یک چوکات و سیستم معین عیار سازیم. موضوع  مالی به ویژه پرداخت حق العضویت ها واعانه ها یکی از مسایل مبرم  و ضروری جهت تقویه بنیه مالی حزب ما است. اما باصراحت باید اذهان داشت که این امر مهم با در نظر داشت مشکلات عینی و برخی چالش ها که در فراراه این پروسه قرار داشته و دارد با کاستی های نیز همراه بوده و است. 

طبیعی است که بدون موجودیت یک نظم و سیستم شفافیت این پروسه تحت سوال قرار می‌گیرد بنآ ایجاب مینماید برای شفافیت این پروسه کنترول منظم، متداوم و سیستم دقیق کاری ایجاد گردد. 

رفیق مسوول شعبه مالی باردیگر توجه همکاران را جهت رعایت وتطبیق اسناد معتبرحزبی ،  طرزالعمل و مصوبات در ارتباط امورات مالی معطوف نموده افزود:

ضرورت احساس میگردد جهت رسیدگی بهتر و جوابگویی دقیق برامورات تقسیم وظایف بین رفقای محترم فواد اکرمی وآقامحمد نورانی همکاران شعبه مالی در برخی ازموارد مشخص گردد.ازرفقا تقاضا به عمل آمد تا جهت ایجاد روابط مثمر کاری در خصوص مسایل امور مالی  با شورا  های کشوری شعبه مالی را همکاری نمایند.

همچنان پشنهادات و نظریات در عرصه های مختلف کاری ازجانب رفیق گرامی نورانی و رفیق محترم فواد اکرمی به جلسه ارایه گردید.

نشست که ساعت  ۷شام آغاز گردید ساعت ۹ و پانزده دقیقه شب به امید موفقیت ودست آورد های بیشتر حزب آبادی افقانستان ختم گردید.

فرشته سیغانی

مسوول شعبه مالی شورای اروپایی

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۹۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020