برنامه افتتاحیه شورای اجتماعی و فرهنگی مردم دایکندی مقیم غزنی

 

طی یک دعوت رسمی که از طرف شورای متذکره صورت گرفته بود امروز یکشنبه، رفیق محمد مهدی عظیمی رییس کمیته ولایتی غزنی، حزب آبادی افغانستان و رفیق محمد امین کاظمی مسوول شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی کمیته دراین برنامه اشتراک داشتند.
در این برنامه رفیق مهدی عظیمی ، طی ۱۰ دقیقه وقتی که از سوی بانیان برنامه برای شان در نظر گرفته شده بود ایراد سخن کرد.
او درسخنانش چنین گفت: حزب ما از تشکلات و تجمعات مدنی که در چارچوب قانون اساسی کشور فعالیت داشته باشد حمایت میکند چون اساس ترقی و پیشرفت هر جامعه را میزان مدنیت مردم آن جامعه تشکیل میدهد.
بدین لحاظ مدنیت مردم نیز با شکل گیری همین فعالیت های مدنی شکل می گیرد و روز به روز مسیر تکاملش را می پیماید. ما نیز تشکیل این شورا را برای تمام مردم شریف دایکندی تبریک گفته و آرزومندیم که با صداقت و پشتکار شان بتوانند یک شورای مقتدر و مطرح در جامعه غزنی داشته باشند.

و در اخیر جلسه یک صوب چپن که از طرف دفتر کمیته ولایتی غزنی حزب در نظر گرفته شده بود برای محترم قربانی  رییس شورای متذکره توسط رفیق محمد امین کاظمی تقدیم گردید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۵۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020