گزارش نشست کاری شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان اولین اجلاس کاری خود را بتاریخ  ۱۴ ماه می ۲۰۲۰ میلادی بر گزار نمود . دراین نشست که رفیق دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده معاون ریاست شورای اروپایی نیز اشتراک داشت پیرامون برنامه کاری شعبه و مدیریت پروژه های معین آن درعرصه های آموزش ، رسانش و تبلیغ تبادل نظر صورت گرفت و تصامیم عملی اتخاذ گردید .

رفقا هریک عمرمحسن زاده ، زبیرشیرزاد ، نسیم سحر، شیرمحمد سرشک و داود کرنزی بمثابه یک تیم کاری جهات مختلف کار وسیع شعبه را بیان داشته و پیشنهادات مشخص را برای آغاز کار ارایه نمودند .

رفیق شیرزاد اظهار آرزومندی نمود تا شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی توسعه بیشتر یابد ، کمک کننده خوبی برای مرکز باشد و به آنانیکه سیاست و فعالیت های حزب آبادی افغانستان را تحریف و تخریب مینمایند پاسخ صریح ، روشن و بدون وقفه را ارایه بدارد .

رفیق نسیم سحر با درنظرداشت عرصه های متنوع کارشعبه به استقامت های اساسی در فعالیت های رسانشی ، تبلیغاتی و آموزشی اشاره نمود . وی تصریح نمود که موضعگیری واحد اعضای حزب آبادی افغانستان در قِبال رویداد ها و پدیده های سیاسی و اجتماعی برمبنای گفتمان سازنده و فرهنگ بلند سیاسی دارای اهمیت ویژه است و بایست در راه بیان و توضیح سیاست های حزب آبادی افغانستان از ابزار رسانشی امروزی چون فیسبوک  ، مسینجر ، وتساپ ، تارنما ها و کانال یوتوپ  استفاده موثر صورت گیرد . در این رابطه رفیق سرشک هم پیشنهاد نمود تا شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی دارای صفحه انترنیتی خود باشد . رفیق کرنزی با استقبال از نظریات سازنده رفقا به اولویت های کاری بر مبنای مصوبه دارالانشا  حزب درمورد کارشعبه پرداخت .او در وهله نخست نگارش درسنامه های آموزشی را در رابطه با موضوعات اساسی زنده گی حزبی در دستور کار قرار داد . او همچنان درادامه کار روتین تدویرسیمیناری در باره یکی از مسایل سیاسی روز را برای شورای اروپایی حزب در آینده نزدیک پیشنهاد کرد . نشست در فضای بسیار رفیقانه با پروگرام کاری موافقه و اماده گی خود را برای آنجام آن ابراز نمود .

در پایان اجلاس رفیق محسن زاده از فضای وحدت نظر ، همدلی و همکاری رفقا ابرازخشنودی کرده و برای شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ آرزوی موفقیت های بیشتر را نمود . پس از آنکه زمان تدویر نشست بعدی تعین گردید ، قرار به آن شد تا به زودی جلسه مسولان شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ شورا های کشوری حزب آبادی افغانستان دراروپا دایرگردد .

 

داود کرنزی، مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۰۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020