تدویرجلسه نوبتی  بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

                      

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بروز یکشنبه مورخ ۲۹ اپریل  سال ۲۰۲۰ میلادی برگزار گردید . جلسه با صحبت  افتتاحیه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی اغاز گردید  و به ریاست رفیق دوکتورحبیب منگل رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  و تصویب اجندا که در برگیرنده گزارش شورای کشور ی المان و گزارش شعبه تشکیلات شورای اروپایی حزب بود ادامه داده شد. رفیق منگل  با سپاس از رفیق عملیار وعرض  سلام ها ی وشادباش های رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان و هیات رهبری حزب از ارتباط  منظم ومتدوام شورای اروپایی  به کمیته مرکزی وتطبیق دساتیر و رهنمود ها شعبات  کمیته مرکزی حزب گزارش داد وعلاوه کرد  که علی الرغم تهدید های ناشی از وبای کرونا ، کار و پیکار حزب  و رهبری وسازمانهای آن در راستای عملی ساختن وظایف محوله در سراسر کشور به طور منظم ادامه دارد وگزارش های آن در تارنمای وزین بامداد ارگان کمیته مرکزی حزب  به نشرمیرسد  ورفقا از آن اگاهی دارند .

و دربخش اول اجندا رفیق عبد الاحد شفیعی رییس  شورای کشوری المان یک گزارش همه جانبه را مطابق پلان کار شورای اروپایی وشعبات آن  از امور سازمانی  شورای کشوری آلمان  ، اجراات شخص خودش بحیث رییس شورای کشوری و کمیته رهبری شورای کشوری المان  وکمیته های ایالات  در عرصه  ایجاد سیستم ارتباط منظم با شوراهای ایالتی و شهری ، انتقال واجرای مصوبات ، دساتیر ، رهنمود های  بیروی اجراییه و شعبات  شورای اروپایی وکمیته مرکزی حزب  ، سازمان دهی و پیشبرد کار وارتباط  توضیحی ، انفرادی، و جمعی واز طریق ویب سایت و بوسیله ای کادرها و رهبری شوراها ، تدویر جلسات ربع اخیر سال و اشتراک  رفقا درسطح بلند حاضری در جلسات سازمانهای حزبی ، عرصه آموزش و تبلیغ و نوشتن ده ها مقاله ،تحلیل های  سیاسی  به مناسبت های مختلف وتبادل نطر و بحث ها در جلسات در کار سیاسی و داشتن رابطه و همکاری خوب با سایت ارزشمند بامداد ارگان‌ نشریاتی کمیته مرکزی حزب، امور مالی سازمان و پرداخت منظم  حق العضویت ها وپرداخت اعانه ها که قابل توصیف است.و مساعی در راستای رشد صفوف حزب گرچه بطی بوده ولی تحرک در جلب به وجو د آمده است  و علاوه کرد که  سازمان حزبی آلمان به نسبت اینکه بزرگترین سازمان بابیشترین اعضا است‌ توقع  بلندتر از آن میرود تا با تحقق پلان های سال جاری به موفقیت های بیشتر نایل اید . در ختم گزارش سوالات و نکات نظر توسط رفقای مطرح گردیدند که رفیق شفیعی مفصلاْ و با صراحت لازم و ارایه فاکت ها  بدان ها پاسخ و توضیحات ارایه نمود .

جلسه دیدگاه ها و پشنهادات خویش را در مورد گزارش ارایه شده مطرح  نموده  که در مورد اقدامات لازم از جانب شورای کشوری المان رویدست گرفته خواهد شد و از ارایه گزارش و ارایه جوابات و پذیرش پیشنهادات از جانب رفیق شفیعی  رییس شورای کشوری المان تشکر نمود. ودراخیر این بخش  رفیق منگل رییس شورای ارروپایی حزب  نکات مثبت و کارهای بیشتربخاطر بهبود درامور شورای کشوری المان را برشمرده و از ارایه گزارش و سهمگیری رفقا در طرح سوالات و پیشنهادات شان تشکری نمود ه و گزارش را از نام جلسه مورد تاید قرار داد.

بخش دوم اجندا مربوط به ارایه گزارش شعبه تشکیلات شورای اروپایی بود که توسط رفیق بصیر دهزاد ، عضو بیروی اجراییه شورای اروپایی ومسوول  شعبه به جلسه ارایه گردید. درگزارش بخش های از امور تشکیلاتی شمرد و به توضیح گرفته شد که از زمان کسب مسوولیت شعبه تشکیلات توسط رفیق دهزاد، در سه ماه اخیر ایجاد و عملی گردیده اند.رفیق دهزاد با گزارش وسیع و فاکت وار توضیح دادند که اکنون یک سیستم واضح، کارا و عملی در بخش تشکیلات ایجاد گردیده است. همکاران شعبه از بین رفقای صاحب تجربه طولانی تشکیلاتی  و آشنایی با کامپیوتر مورد گزینش قرارگرفته اند. اولین جلسه با مسوولین تشکیلات شورا های کشوری تدویر یافته است و روابط با تعداد زیاد مسوولین شورا های کشوری تامین گردیده است. و گزارش شان از مشکلات و موانع نیز یادآوری نمودند که برای حل آنها زمان، ایجاد و تقویه اعتماد و مسوولیت پذیری مسایل گرهی اند که در یک پروسه توقع تغیر را باید داشت.  در گزارش همچنان موانع در ایجاد یک سیستم ثبت و شمار الکترونیکی شفاف، واضح و قابل اعتماد تذکر داده شدند که برای عملی شدن آن ادای مسوولیت شورا های کشوری حایز اهمیت تلقی میگردد.

درختم گزارش تعداد زیاد سوالات و نکات نظر توسط رفقای جلسه مطرح گردیدند که رفیق دهزاد مفصلاْ و با صراحت لازم وارایه فاکت ها  بدان ها پاسخ و توضیحات ارایه نمود، و جلسه تآکید نمود که مطابق به پلینوم سوم عقرب 1398 کمیته مرکزی ح. آ. ا. توجه به بخش تشکیلاتی عرصه کار با جوانان و زنان  و همچنان عطف توجه به احیای مجدد روابط سازمانی  با تعداد از اعضای سازمان حزبی ، روی دست گرفته شود که این مساله در آینده شامل آجندای جلسات کمیته اجراییه خواهد شد. در ختم تعداد ارفقای جلسه از ارایه گزارش واضیح و برشمرده شده اظهار تشکر و قدردانی نمودند. درپایان کار جلسه  رفیق دوکتور منگل  رییس شورای اروپایی حزب  درنتیجه گیری جلسه گفت با ابراز ازسعی وتلاش قابل قدر رفقا عبدالاحد شفیعی و بصیر دهزاد و گزارش های آنها و همچنان از طرح سوالات و پیشنهادات رفقا و پاسخ های صریح و توضیحات لازم رفقا شفیعی ودهزاد ، ابراز کرد که گزارش های شورای کشوری المان وشعبه تشکیلات شورای اروپایی  به صورت واقعی بینانه ارایه شده است و دست آوردها درکار وفغالیت  وجود دارد که  با تدابیر اضافی باید تحکیم و نهادینه ساخته شود وکاستی درکار و فعالیت آنان نیز رفع گردد و دیدگاه و پشنهادات ارایه شده درمورد رفع کاستی اکیدا درنظرگرفته شود و مصوبات و رهنمودهای کمیته مرکزی مرکزی و شورای اروپایی  حزب دراجرای وظایف محوله اساس کار و فعالیت قرارداده شود .جلسه با اظهار رضایت وشرکت موثر اعضای کمیته اجراییه درجلسه به کارخود پایان داد.

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۲۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020