برگزاری جلسه کمیته رهبری شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان

 

بادرنظر داشت شرایط خاص ، جلسه نوبتی کمیته رهبری شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۴ اپریل ۲۰۲۰ تحت ریاست رفیق ذبیح الله مستمندی ازطریق ویدیو کنفرانس دایرگردید.

رفیق مستمندی اطمینان دادند که ازجمله هفت عضوکمیته رهبری تنها یک رفیق نسبت عذرمعقول  وبا اطلاع قبلی درجلسه شرکت نداشته ، و متباقی همه رفقا درجلسه حضور دارند.

برای پیشبرد کارجلسه اجندای ذیل  پیشنهاد ، و بعد از رای گیری مورد تصویب قرارگرفت :
۱- ارایه گزارش از کارکردهای شورا در ربع اول سال توسط رییس شورا،
۲ -  قرایت  مصوبات و رهنمود های مقامات مافوق حزبی و
۳ - پیشنهادات، نظریات و انتقادات.

طبق اجندای تصویب شده رفیق مستمندی فرمودند :

دلیل تدویر جلسه از طریق ویدیو کنفرانس ناشی ازشرایط  دشوار قرانطین به دلیل بیماری مدهش کرونا است که موجب برهم  خوردن سیستم زنده گی وایجاد شرایط دشواری موجود شده است. از شما رفیق های عزیز سپاسگزارم که در طول این مدت زمان تماس های دایمی خود را حفظ کرده اطلاعات و رهنمود صحی را که از مراجع مختلف بخصوص از طریق سایت وزین بامـداد و گروه فیسبوکی حزب آبادی افغانستان بدست می آمد را ازطریق برگه هامبورگ و برگه شورای کشوری المان حزب آبادی به اختیار رفیق ها قراردادید.

موصوف همچنان از اعضای سازمان حزبی هامبورگ که عضویت شورای کشوری المان را دارند سپاسگزاری نمود که با ذوق فراوان و آماده گی های لازم علاقمند شرکت درجلسه حضوری شورای لمان که قراربود بروز یکشنبه  مورخ ۱۵مارچ ۲۰۲۰ درشهرکسل دایرگردد ، بودند. این جلسه بنابردلایلی دایر نگردید .

رفیق‌ مستمندی از تدویر جلسه کمیته رهبری المان و جلسات بیروی اجراییه  شورای اروپایی به رفیق ها معلومات داده ، و مصوبات و رهنمودهای دارالانشا حزب درموارد مسایل مالی ، تبلیغی و آموزش سیاسی و دریافت کارت حزبی را به اگاهی رفیق ها رسانید.

رفیق مستمندی نگرانی عمیق خود را به نسبت رکود اقتصادی و مشکلات زنده گی اجتماعی چه در اروپا و بخصوص در داخل کشور بیان داشته ، به اطلاع رفیق ها رسانید که در طول هفته گذشته بخاطر کمک رسانی به دفتر مرکزی  اندیشه ایی را با عده ای از رفیق های حزبی هامبورگ در میان گذاشته ام. آنها موافقت کردند که با وجود بیکاری حاضراند تا داوطلبانه حق العضویت های سالجاری شانرا دردو کتگوری ( شش ماهه ، وآنهایی که توان بیشتر دارند یک ساله ) را بطور ‌پیشکی بپردازند.

رفیق منشی گفتند شما رفیق های عزیز شورای هامبورگ همیشه پیشگام بوده اید. اینک این پیشنهاد را با شما نیز شریک ساخته ،انتظار دارم تا اینبارنیز پیشگام شده و با این اقدام تان مرکز را دراین حالت نامساعد کمک نمایید.

این پیشنهاد ازطرف کمیته رهبری حزبی هامبورگ نیز به اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت.

در ادامه کار جلسه اشتراک کننده گان نشست به نوبت درمورد مسایل مربوط به زنده گی سازمانی صحبت نمودند.

- رفیق عظیم لمر ، پیشنهاد نمود که مصوبات باید به اختیارهمه اعضا حرب د هامبورگ رسانیده شود.

- رفیق ضیا احمدی مسوول مالی شورای هامبورگ در مورد تعداد ازرفیق ها  که حق العضویت ربع اخیرسال گذشته را نپرداخته اند ، معلومات داده با رفیق حکیم شناس یکجا  تصمیم گرفتند که با غیرحاضران در تماس میشوند.

پس ازتطبیق مندرجات برنامه کاری جلسه ، منشی شورا گفت که ما کلیه مسایل مورد بحث جلسه را در فضای صمیمانه و رفیقانه بررسی نمودیم . حال که کارجسله ما موفقانه به پایان میرسد ، برای شما رفقای عزیز و خانوده های تان ، برای هموطنان ما در داخل و خارج از کشور و برای بشریت آرزوی پیروزی بر بیماری جهانگیر کرونا را نموده ، از شما درخواست مینمایم تا به مشورت های مراجع مسوول پابند بمانید.

بااحترام

ذبیح الله مستمندی

مسوول کمیته ایالتی هامبورگ شورای کشوری المان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۷۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020