جلسه فوق العاده بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویر یافت

 

جلسه فوق العاده بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغاناستان بروز یکشنبه مورخ ۱۶ فبروری سال ۲۰۲۰ میلادی از طریق شبکه پال برگزار گردید. جلسه با صحبت  افتتاحیه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول به کار آغاز کرد.جلسه با تصویب اجندا روی موضوع تصویب پلان کار بیروی اجراییه شورای اروپایی بابت سال ۲۰۲۰  بریاست رفیق داکتر حبیب منگل رییس شورای اروپایی ح آ ا به کار خود ادامه داده شد.  رفیق منگل با عرض سلام ها وشاد باش های رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس  حزب آبادی افغانستان یادآوری کرد که کمیته مرکزی و رهبری حزب به نقش سازمان حزب در اروپا وشورای اروپایی حزب که درترکیب آن سابقه داران حزب وجنبش ملی ، دموکراتیک ، ترقی خواهانه وداد خواهانه کشور متشکل شده اند ، درحیات سازمانی و سیاسی حزب  اهمیت خاص قایل است و ازدیدگاه ها و نظریات ر فقای حزبی دراروپا درسیاست گذاری حزب می آموزد وباید علاوه کرد و گذارش داد که  حزب ما  در سطع بلند رشد کمی وکیفی قراردارد و درحیات سازمانی وسیاسی به دست آوردهای مهم نایل آمده است ، در ۲۴ ولایت دفاتر حزبی دارد و درمتباقی ولایات دارای حلقات حزبی وهواخواهان اند و عضو با اعتبار ایتلاف احزاب ملی ، دموکرات وترقی خواه کشور است وتامین همبستگی نیروهای متذکره درمحور کار وتلاش آن قراردارد ، در بین توده های مردم از اعتبارخوب برخوردار است و رویداد ها وانکشافات سیاسی کشور را به دقت تعقیب می نماید ودر وضعیت جاری  به صورت فعال حضوردارد که در اعلامیه ها وبیانیه های حزب انعکاس یافته است و گذارش های آن در ارگانهای نشراتی حزب ، تارنمای وزین بامداد ـ ارگان نشراتی کمیته مرکزی حزب  و سایت حقیت زمان تبلور دارد و رفقا از آن اطلاع دارند .

  درکار جلسه رفقا فعالانه شرکت ورزیدند و پیرامون مواد مطروحه در اجندا هریک رفقا زیارمل ، عملیار ، کارمند ، محسن زاده ، کاوه کارمل ، سهیلا زحمت و فاروق پاسدار دیدگاه ونظریات خویش را ارایه کردند وبا تکمیل وتایید درپلان کار بیروی اجراییه  گنجانیده شد و  پلان کار ی بیروی اجراییه شورای اروپای برای ۲۰۲۰ به اتفاق ارا با تصویب یک مصوبه پایان یافت .

در پایان کارجلسه ، رفیق منگل با اظهار سپاس از سهمگیری فعال رفقا گفت  که نشست خیلی خوب داشتیم و  سازمان حزب آبادی افغانستان در اروپا و شورای ارروپایی آن با تایید وتصویب این پلان کاری  برای سال ۲۰۲۰ دارای یک برنامه کاری میشود که در صورت عملی شدن آن سازمان به مدارج عالی رشد کمی وکیفی نایل می آید وعملی شدن آن به سعی وتلاش خستگی ناپذیر وسطح عالی احساس مسوولیت پذیری وپاسخگویی ارگانها وشورا های حزبی ومسولین آنان و رعایت اصول وموازین سازمانی حزب وتحکیم وحدت وفضای سالم ورفیقانه  در سازمان منوط ومشروط می باشد و با این نشست وپلان کاری دست آوردها را باید تحکیم کرد  وچالش ها را همه باهم بر اساس مصوبات و رهنمودهای  شورای مرکزی و شورای اروپایی حل کرد و وظایف محوله را با کفایت وموفقیت انجام داد، تا به یک سازمان حزبی نیرومند،  حزب ما ، حزب آبادی افغانستان در کشورهای اروپایی مبدل شویم .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۱۹۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020