دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان روز ۵شنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۸ تحت ریاست رفیق پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رئیس حزب در دفتر مرکزی درشهرکابل دایر گردید. دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی نیز حضور داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد مورد تائید قرار گرفت:
۱ ـ بحث روی طرح طرزالعمل تادیب مجازات اعضای حزب.
۲ ـ  استماع گزارش معاونیت شعبه تشکیلات درامورزنان .
۳ ـ بحث روی یاد داشت رسیده پیرامون امورمالی شورای اروپایی.
۴ ـ  بحث روی تدویر جلسه نوبتی بیروی اجراییه .

طبق اجندای رفیق محراب الدین صمدی رییس شعبه کنترول ونظارت حزبی ، طرح طرزالعمل تادیب و مجازات اعضای حزب را به جلسه ارایه نمود . قابل ذکر است که مطابق اساسنامه ، جای این طرزالعمل خالی بود . جهت تکمیل ضمایم اساسنامه از جانب شعبه تشکیلات و کنترول و نظارت حزبی طرحی آماده شد که بعد از نظر خواهی اعضای دارالانشا به جلسه پیشکش گردید.
روی طرح اعضای جلسه نظریات و پیشنهادات شان را ارایه نمودند که در نتیجه طرزالعمل با مصوبه آن به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
بعدأ گزارش معاونیت شعبه تشکیلات درامور زنان، پیرامون کار حزب در بین زنان کشور به جلسه ارایه گردید . درگزارش آمده که کمیت قابل ملاحظه از زنان کشوردرسال جاری به عضویت حزب پذیرفته شده که سرنوشت شان را با حزب پیوند زده اند. به همین ترتیب در کمیته های ولایتی حزب شماری زیادی از زنان عضویت داشته و درکادر رهبری کمیته های ولایتی ، شهرکابل ، شورای اروپایی وسایرکشورها تنظیم اند . کارکمیته های ولایتی هلمند وهرات در عرصه کار با زنان قابل قدراست. درگزارش کمبودی های کاری برجسته گردیده و وظایف بعدی زنان عضو حزب مشخص گردید.
پیرامون موضوع طرح مصوبه ایی ارایه شده بعد از بحث به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت که بیانگر وظایف بعدی زنان درصفوف حزب آبادی افغانستان می باشد.
طبق اجندا یاد داشت درمورد امورمالی شورای اروپایی توسط رفیق عبدالمختار رییس شعبه مالی و اداری حزب به جلسه ارایه گردید که پیرامون بهبود امورمالی وایجاد میکانیزم واحد تمرکز داشت ، بعد ازبحث روی موضوع درمورد به اتفاق ارا مصوبه تصویب گردید.
درمورد تدویر جلسه نوبتی بیروی اجراییه حزب رفیق راوش پیشنهاد خود را با درنظرداشت وضعیت موجود صحی و ادامه آن به جلسه ارایه نمود .روی موضوع بحث صورت گرفت ودرمورد تصامیم لازم اتخاذ گردید.
جلسه دارالانشای حزب که ساعت ۱۰ آغاز گردیده بود حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر به امید ختم جنگ وتامین صلح سراسری در کشور و عمل صادقانه وموفقانه اعضای حزب در راه تحقق آرمان ها واهداف شریفانه وانسانی پایان یافت .


( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۹۰۳

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2020