بیروی اجراییه کمیته ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

امروز چهارشنبه تاریخ هفتم حوت سال ۱۳۹۸ جلسه بیروی اجراییوی کمیته ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان در دفتر مرکزی حزب دایر گردید.
مسایل اساسی مورد بحث این جلسه روی ارزیابی کار و فعالیت سازمان های حزبی بر طبق پلان کار سال ۱۳۹۸ کمیته ولایتی کابل متمرکز بود.

در جلسه استاد مزمل صدیقی رییس کمیته ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان ، گزارش کامل کارهای انجام شده را به جلسه ارایه نموده  و از مهم ترین دست آوردهای کاری این سال، جذب شمار زیادی از جوانان به صفوف حزب آبادی افغانستان، تدویر برنامه های تقویت ساختار شوراهای ولسوالی در۱۴ ولسوالی ولایت کابل، ارتقای آگاهی سیاسی اعضای حزب، تدویر سیمینارهای آموزشی و انسجام فعالیت ها در سازمان های حزبی ، به عنوان کارهای ارزشمند برای حزب یادآوری نمود.
در گزارش ضمن یاد آوری از برخی مشکلات و کم کاری در تعداد محدودی از شوراهای ولسوالی ها، تدابیر بعدی برای انسجام امور اتخاذ گردید.
در مورد گزارش اساسی جلسه تعدادی از اعضای بیروی اجراییوی صحبت نموده، پیشنهادات و نظریات شان را برای بهبود امور تشکیلاتی و تقویت امور مالی ارایه نمودند.
درجلسه برای تعدادی از اعضای کمیته ولایتی کابل کارت های عضویت حزب توزیع گردید و در مورد برنامه منظم توزیع کارت های عضویت حزب برای تمام اعضای سازمان های حزبی ولایت کابل تصیم اتخاذ گردید.

( شعبه آموزش سیاسی وتبلیغ شورای ولایتی کابل )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ۱/ ۲۰ـ ۲۷۰۱

Copyright ©bamdaad 2019