کمیته رهبری شورای کشوری هالند حزب ابادی افغانستان  تشکیل جلسه داد

 

 جلسه کمیته رهبری شورای کشوری هالند حزب ابادی افغانستان مورخ ۷-۲-۲۰۲۰ با اجندای ذیل دایرشد:

۱- تسریع درپروسه اخذ کارت های عضویت حزب آبادی افغانستان،
۲- بحث روی مصوبه شعبه تشکیلات کمته مرکزی حزب آبادی افغانستان پیرامون بلند بردن کفیت جلسات با اجندای مشخص تصویب شده.

۳- بحث روی مراعات نکردن سلسله مراتب از جانب بعضی از رفقا.

۴ - ارایه پیشنهادات، نظریات و انتقادات

دراین جلسه مسوولین شوراهای ایالتی نیز دعوت شده  بودند.

در بخش اول جلسه  گزارش اساسی توسط رفیق زهتاب رییس شورای کشوری هالند حرب آبادی ارایه شد. در گزارش آمده است:
در باره تکمیل پروسه کارت های عضویت حزب درتفاهم با مسوول تشکیلات شورای اروپایی یک سلسله مسایل نشانی شده و به مسوولین تشکیلات و اسناد و ارتباط وظیفه سپرده است تا در زمینه اقدامات نموده و دراولین جلسات ربع اول سال جاری تطبیق گردد.
در رابطه به رعایت نکردن سلسله مراتب از جانب  بعضی از رفقا تذکار داده شد تا رفقا در آینده جداْ سلسله مراتب را در نظر داشته باشند.
اکثریت رفقا نظریات،پینهادات سازنده و تکمیل کننده در فضایی باز دموکراسی درون حزبی ارایه داشتند وجلسه که ساعت هفت شام آغاز گردیده بود و به ساعت هشت و نیم شام با شعار :

بیروز باد حزب آبادی افغانسنتان پایان یافت.


( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ۱/ ۲۰ـ ۲۲۰۱

 

Copyright ©bamdaad 2019