تدویر جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رییس حزب روز چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸ در دفترمرکزی دایر گردید. دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی نیز اشتراک نموده بودند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ، ومورد تایید قرارگرفت:
۱- استماع گزارش بیروی اجراییه کمیته ولایتی کندهار حزب پیرامون تحقق مصوبات کنگره حزب وکار حزبی سیاسی درآن ولایت.
۲- مروری بروضع سیاسی ـ نظامی کشور، منطقه وجهان دست ،  و آوردهای حزب بین دوجلسه دارالانشای حزب.
طبق ماده اول اجندا گزارش کمیته ولایتی کندهار توسط رفیق آزاد عضو دارالانشا حزب به جلسه ارایه گردید. درگزارش آمده است که کمیته ولایتی کندهار در رابط به تدویر جلسات ، ایجاد سازمان های حزبی ، پرداخت حق العضویت ها، تحکیم  و تقویت صفوف ، پذیرش جوانان و زنان ، تحقق مصوبات وترتیب پلان های تدابیری، آموزش سیاسی اعضا، مطالعه کتب وماهنامه حقیقت زمان ، تقویت روابط با مردم و احزاب سیاسی ، شرکت فعال درانتخابات ریاست جمهوری طوردقیق وفعالانه کار نموده است. هم چنان درگزارش از رهبری حزب به ویژه دارالانشای حزب که پیوسته کمیته ولایتی کندهار را همکاری و رهنمایی نموده اند، ابرازسپاس گردیده است.
کمیته ولایتی کندهار اطمینان داده که تمام وظایف که دربرابرشان قراردارد با موفقیت انجام خواهد داد . پیرامون گزارش شماری از رفقا ابراز نظر نموده ، و مصوبه ای نیزدرمورد به تصویب رسید.
در ادامه  نشست رفیق راوش درفاصله میان دوجلسه دارالانشای روی کار وفعالیت شعبات دارالانشا، وضع کشور، منطقه و جهان صحبت نموده، گفت که روابط با ایتلاف وسایر احزاب سیاسی بخوبی ادامه دارد. حزب ما با ارسال پیام از کارگران شبرغان بخاطر عدالت خواهی شان حمایت نمود.
شورای اروپایی حزب با موفقیت کار می نماید وسایر شوراهای کشوری حزب کار و فعالیت شان را خوب انجام میدهند.
هم چنان رفیق راوش از کار در زمینه ایجاد کمیته های ولایتی درکشور که بخوبی ادامه دارد یادآوری نموده ،از کار نشرات انترنتی ، ماهنامه حقیقت زمان ، از شعبه آموزش سیاسی وتبلیغ حزب ابراز سپاس  ، و کارکمیته های نواحی حزبی شهرکابل به خصوص کمیته حزبی ناحیه ۱۳ شهرکابل در رابطه به جذب گروپ جوانان محصل شامل پسر و دختر به حزب را مورد تقدیر وتمجید قرار داد.
رفیق راوش گفت که حزب با درنظرداشت منافع ملی با مسایل، ملی منطقه وی و جهانی برخورد می نماید، ما باحسن نیت ، با حوصله مندی و دوستی برخورد می نماییم . ما با حفظ هویت سیاسی خود با تیم دولت ساز رفتیم ، ما ازجمهوریت، ترقی و پیشرفت کشور حمایت می نماییم . ما مخالف فساد و مواد مخدرهستیم .ما موضع اصولی داریم ما از پروژه های اقتصادی و پیشرفت های کشور حمایت می نماییم ، ما باحفظ منافع ملی کشور ازهمکاری های جامعه جهانی حمایت می نماییم، ما باورداریم که کاهش خشونت به آغاز مذاکرات بین الافغانی و تامین آتش بس، تامین صلح سراسری، عادلانه وپایدار درکشورمنجر خواهد گردید.
ما درنظر داریم تا گفتمان سالم برمحور حزب درمورد صلح درکشور راه اندازی وسازمان دهی شود. درجلسه فیصله گردید که درمورد طرح های حزب نسبت به مسایل ملی و بین المللی کمیسیون ایجاد گردید. تا روی طرح های مشخص کار نموده نتیجه را ارایه بدارند.
جلسه دارالانشای حزب به اعضای حزب وظیفه داد تا تمام وظایف محوله شان رابا دقت وموفقیت انجام بدهند، مصوبات، مرامنامه و اساسنامه حزب را رهنمای کار شان قرارداده و در راه انجام وظایف شان توجه لازم نمایند.
رفیق راوش از کارشورای اروپایی وسایر شوراهای کشوری حزب که موفقانه کار می نمایند سپاسگزاری نمود.
جلسه که ساعت ۱۰ قبل از ظهرآغازگردیده بود حوالی ساعت ۱ بعداز ظهر به آرزوی تامین صلح ، ترقی وپیشرفت کشور پایان یافت .


( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

  بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۹۰۲

Copyright ©bamdaad 2020