برپایی جلسه سازمان ایالت هسن شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

جلسه سازمان ایالت هسن بروز شنبه ۲۸ جنوری۲۰۲۰ در شهر اوفنبخ فرانکفورت به اشتراک اعضای سازمان تحت ریاست رفیق حمید سیغانی دایر گردید.  پس از اعلام نصاب و اجندای جلسه ، بمناسبت درگذشت رفیق ها ثریا پرلیکا و امان مهرورز فعالین جنبش  پیشرو و مترقی کشور،  رفقا برای یک دقیقه به پا خاسته،  و ادای احترام بجا آوردند.
اجندای پیشنهادی که از طرف جلسه مورد تایید قرار گرفت  حاوی مطالب زیر بود :

۱ ـ  ارایه معلومات در مورد پلینوم سوم عقرب سالجاری هجری شمسی
کمیته مرکزی حزب آبادی ا و گزارش کارکردهای سازمان ایالت هسن در ربع اخیر.
۲ ـ  گزارش به ارتباط تدویر کنفرانس شورای اروپایی.
۳ ـ  نظریه ها، پیشنهادها و دیدگاها ازجانب رفیق ها.
۴ ـ  تصفیه امور مالی.
۵ ـ  صحبت رفیق کاوه در ارتباط به جلسه امروز و در مجموع حزب و وضع موجود سیاسی درافغانستان.
مطابق بند اول اجندا ، گزارش اساسی جلسه بوسیله رفیق سیغانی ارایه گردید . ایشان درگزارش در مورد پلینوم کمیته مرکزی حزب  آبادی افغانستان ،اسناد وفیصله های آن که  در شرایط حساس فعلی اهمیت مبرم و حیاتی دارد معلومات ارایه نموده ، وعده سپردند که در تحقق این فیصله ها از هیچگونه سعی وتلاش دریغ نورزند.

دربخشی ازگزارش چنین آمده: از جوان سازی حزب و ارتقای نقش جوانان درسطوح مختلف رهبری حمایت می نماییم.جوانا ن باید با دانش سیاسی که دربرگیرنده ارزش های ملی و دموکراتیک درجامعه باشد، مجهزگردند تا بتوانند رهبری جنبش را عهده دارشوند. دراین صورت میتوانند از عهده  مسوولیت های بزرگ حیاتی با گام های متین، استوار و تاثیر گذار در رفع نابسامانی های موجود عمل نمایند.
در ارتباط به سازمانهای ملی دموکراتیک و ترقی چنین آمده:
این یک واقعیت عینی و قبول شده برای اعضای حزب آبادی افغانستان بوده و خواهد بود که یگانه فاکتور و عامل موثر که میتواند نقش نیروهای پیشرو و سازمان های ملی- دموکراتیک و ترقی خواه افغانستان را پررنگ و تاثیرگذار سازد، ایتلاف و در نهایت وحدت سازمانی و ایجاد حزب واحد سراسری میباشد.
ما از اعلامیه ‌ای پلینوم  سوم عقرب کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان  در این راستا و متن پیشنهادی برنامه ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی دموکراتیک و ترقی خواه افغانستان نه تنها جانبداری وپشتیبانی می نمایم  بلکه همه توان و تلاش خویش را در امر تحقق آن بخرچ خواهیم داد.
رفیق سیغانی دربحش تدویر کنفرانس شورای اروپایی چنین ابراز نطر نمودند: در شرایط بغرنج کنونی  تدویر چنین نشست ها خیلی مهم وبا اهمیت است.
با تلاشهای  و سیع  شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی در اروپایی وایجاد  کمیسیون تدارک کنفرانس بتاریخ ۱۵ سپتامبر  سال ۲۰۱۹ در شهر کسل المان دایر گردید و شورای کشوری المان مسوولیت تنظیم و ترتیب کنفرانس را به حیث مهماندار کنفرانس  بعهده گرفته بود. ما اعضای سازمان حزبی ایالت هسن والمان از سعی و تلاش همه جانبه رفیق احد شفیعی رییس شورای المان حزبآبادی افغانستان و رفیق های سازمان کسل در این زمینه  قدردانی مینمایم و قابل یادآوریست  که نماینده گان سایر احزاب دوست و برادر در کار کنفرانس برجسته بود. کنفرانس به انتخاب رییس و اعضای شورا وایجاد ساختارهای آن اقدام نمود.
پیشنهادات سالم اشتراک کننده گان کنفرانس در موارد مختلف حیات سیاسی ،اجتماعی ،چگونگی اشتراک در انتخابات ریاست  جمهوری و موضعگیری های حزب در موارد مختلف بحث نمود.
سازمان ایالت هسن و درمجموع همه اعضای حزب به این باورمند و معتقد اند که انتقاد و انتقاد از خود و همچنین تحقق دموکراسی درون حزبی بحیث یک اصل پذیرفته شده و ضروری است که ما بر مبنی آن اصل زرین به حیات سیاسی خود ادامه میدهیم. 
بعد ازارایه  گزارش توسط رییس جلسه وتایید آن به اتفاق ارا  ، اعضای جلسه رفیقاهریک: فواد اکرمی، فاروق پاسدار، ظفرهاشمی، یوسف قریشی ، فرشته سیغانی و نسرین منصور به بحث ، تبادل نطر وارایه نظریه ها وپیشنهادهای شان پیرامون مسایل مطروحه درگزارش پرداختند ومسایل با اهمیتی را که غنا بخش گزارش اساسی وچشم انداز روشن حول شرایط زنده گی نیروهای ترقی خواه کشور وجریان بحران افغانستان بود ، مطرح ساختند.سپس تصفیه امورمالی صورت گرفت .
در بخش اخیر اجندا از رفیق کاوه کارمل  تقاضا بعمل آمد، تا همزمان با ارزیابی‌ کار جلسه سازمان حزبی ما را در جریان حوادث و تحول های بوجود آمده شورای اروپایی و حوادث داخل کشور قرار بدهد.

درآغاز رفیق کاوه از تدویر موافقانه جلسه، سهمگیری فعالانه رفیق ها در پیشبرد کار آن و موجودیت فضای تفاهم، یکپارچگی و اعتماد رفیقانه ابراز خرسندی و قدردانی نمود ،در ادامه رفیق کاوه با ابراز تبریکی از تدویر موافقانه کنفرانس و انتخاب ارگانهای رهبری کننده آن تدویر کنفرانس متذکره را در شرایط موجود، ضرورت حیاتی برای حفظ  و تداوم فعالیت های جدی شورای اروپایی  تلقی نمود.رفیق کاوه کارمل بر نقاط کلیدی زنده گی سیاسی نهضت ترقی خواه کشور ونقش نیروهای ملی دموکراتیک برای مهار ساختن بحران موجود بحث نموده وظایف سازمانهای حزبی را دراین راستا مشخص ساختند.

جلسه که ساعت ۱۱:۳۰ آغازگردیده بود،  بساعت ۱۴:۳۰ به امید موفقیت های هرچه  بیشتر حزب آبادی افغانستان و ایجاد وحدت سراسری همه نیروهای پیشرو و مترقی به پایان رسید.

 

حمید سیغانی

منشی شورای ایالتی هسن حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۴۰۲

Copyright ©bamdaad 2020