قراراطلاعات رسیده به دفترمرکزی حزب آبادی افغانستان از مدت پنج روز بدینسو کارگران ریاست  سروی نفت وگاز شبرغان ( تفحصات نفت و گاز) تظاهرات قانونی و مسالمت آمیزی را به راه انداخته اند.

خواست های عمده کارگران زحمتکش و پرافتخار شبرغان عبارت است از :

ـ لغو تصمیم درمورد تنقیص درتشکیل این تصدی ،

ـ جلوگیری از برون راندن  آنها ازمنازل رهایشی شان که سالها درآن جا بود و باش داشتند،

ـ لغو تصمیم درمورد اخراج کتله وی کارگران با تجربه درعرصه تفحص واستخراج نفت و گاز،  وسایر خواست های برحق سندیکایی .

حزب آبادی افغانستان درحالیکه جانبداری خود از اعتراضات خیابانی و خواست های قانونی و برحق کارگران سروی نفت و گاز شبرغان ( تفحصات نفت و گاز)  ابراز میدارد ، ازمقامات مسوول ولایت جوزجان ، وزارت معادن وسایر مراجع مسوول جداً  تقاضا مینماید تا هرچه زودترخواستهای برحق و اراده کارگران تفحصات نفت و گاز را مورد توجه قرارداده ، زمینه های برگشت آبرومندانه این کارگران پرافتخار و مبارز کشور را به وظیفه شان ممکن ، و از بی خانمان  کردن آنها دست بردارند.

موسسات نفت و گاز شبرغان یکی از نهادهای با اهمیت اقتصادی کشوربوده ، وسالهای زیاد در رونق اقتصادی و تامین بودجه دولت سهم قابل توجه را دارا بوده است.اخراج کتله وی کارگران و قراردادن خانه های رهایشی آنها دراختیار دیگران نمایانگرسبوتاژ اقتصادی و فعالیت های مافیایی در دستگاه دولت میباشد، که ما قاطعانه مخالفت خود را در برابراین پدیده شوم ابراز، و برعلیه آن مبارزه صادقانه و بی امانی را از پیش می بریم.

امروز خوشبختانه جنبش کارگری و سندیکایی  کشوردر بطن تحولات سیاسی رشد و قوام می ‌یابد و ما شاهد آنیم که نیروهای سیاسی و احزاب ترقیخواه کشور نیز از خواسته های برحق کارگران شبرغان جانبداری نموده و خواهان برآورده ساختن مطالبات آنها ازسوی دولت میباشند.

ما به این باوریم که مبارزات برحق و قانونی کارگران تفحصات نفت و گاز شبرغان تکانه جدیدی به جنبش کارگری کشور وارد آورده ، زمینه ساز اتحادعمل زحمتکشان کشور دربرابر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی میگردد.

 

ـ زنده باد کارگران پرافتخار و زحتمکش افغانستان!

ـ پیروزباد مبارزات دادخواهانه و قانونی کارگران کشور!

 

با درودها

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۳۰۲

 

Copyright ©bamdaad 2020