تدویر جلسه کمیته حزبی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

جلسه کمیته رهبری حزبی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان ، بروز یکشنبه نهم  ماه فبروری سال روان  میلادی دایرگردید .

در آغاز کارنشست  گزارش کاروفعالیت حزبی درشورای کشوری المان  توسط رفیق عبدالاحد شفیعی، رییس کمیته حزبی ارایه گردید که مورد استقبال و تایید رفقا قرارگرفت .درادامه کارجلسه ، برنامه کاری  سال روان شورا پیشکش شده و پس از بحث و گفت وگو  به تصویب رسید.

دربخش سوم  جلسه مطابق اجندای فیصله شده روی مسایل تشکیلاتی وتکمیل بخش های کمیته حزبی پیشنهاداتی مطرح گردید. که درنتیجه یک رفیق به صفت معاون کمیته حزبی و پنج رفیق دیگربه حیث مسوولین شعبات کمیته حزبی  در شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان انتخاب گردیدند.

در این نشست همچنان روی کار و فعالیت برگه حزبی المان ، نشرمطالب و نوشته ها مطابق اصول و پرنسیب های حزبی صحبت شد.

رفقا تایید نمودند که برگه حزبی همچنان فعال بوده ، و کار نشراتی آن توسط مسوول کمیته حزبی به همکاری دو رفیق دیگر از پیش برده شود .

دراخیرکارنشست بخاطر رفع کاستی ها یک سلسله پیشنهادات سازنده طرح ، و جلسه پس ازتبادل نظردرفضای اعتماد رفیقانه به پایان رسید .

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری  المان حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۳۰۲

Copyright ©bamdaad 2020