اجلاس وسیع بیروی اجراییه کمیته حزبی شهر کابل دایر گردید

جلسه بیروی اجراییه کمیته حزبی شهر کابل حزب آبادی افغانستان ، تحت  ریاست رفیق جیلانی رییس کمیته حزبی شهر کابل، روز پنجشنبه مورخ ۱۷ دلو ساعت ۲ بعد ازظهر در دفتر مرکزی حزب دایر گردید .رفیق میرمحمد شاه رفیعی عضو دارالانشا و منشی های کمیته های حزبی نواحی شهرکابل نیزدراین نشست حضور داشتند .
اجندا جلسه قرارذیل طرح ،و به اتفاق آرا تصویب گردید :
۱ ـ استماع گزارش سازمان اولیه ریشخور کمیته حزبی ناحیه هفتم ازکار و فعالیت حزبی سیاسی درسال۱۳۹۸خورشیدی،
۲ ـ ارایه گزارش شعبه تشکیلات شورای کمیته حزبی شهرکابل درمورد مسایل تشکیلاتی.
۳ ـ گزارش شعبه تشکیلات کمیته حزبی شهر درمورد پروسه آغاز و دوام توزیع کارتهای عضویت حزب.
مطابق اجندا کارجلسه ازپیش برده شد .گزارش سازمان حزبی ریشخور استماع ، خوبی ها ، دست آوردها و نواقص کار سازمان برجسته ، ودر زمینه مصوبه ایی صادرگردید .
سپس مسایل تشکیلاتی بررسی ، و طبق پیشنهاد شعبه تشکیلات کمیته حزبی شهر کابل در رهبری بعضی شعبات و نواحی تغییرات رونما گردید .
گزارش شعبه تشکیلات درمورد پروسه توزیع کارت حزبی استماع ، کم کاری ها برجسته و طی مصوبه ایی تصامیم لازم اتخاذ گردید .
دراخیر جلسه کارت های عضویت حزب برای عده یی از رفقا توزیع گردید که هررفیق با دریافت کارت پرافتخارعضویت تعهدات مشخص سپردند .
رفیق رفیعی کار جلسه را ارزیابی ، و دستآوردهای کمیته حزبی شهر کابل را برشمرده ، وظایف جدیدی پیشروی شان قرارداد.
جلسه حوالی ساعت چهارعصردرفضای وحدت وهمبسته گی اختتام یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۸۰۲

Copyright ©bamdaad 2020

.