کمیته حزبی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

۵ جنوری، ۲۰۲۰

 

جلسه کمیته حزبی شورای کشوری بلجیم بابت ربع اول سال ۲۰۲۰ تحت ریاست رفیق شریف فولاد ، رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانشتان در فضای رفیقانه تدویر یافت که در طی جلسه روی اسناد واصله ازسکرتریت محترم شورای اروپایی ح اا و اوضاع کشور و منطقه بحث صورت گرفت. در قدم نخست اعلامیه ایتلاف احزاب همسو مطالعه شد و به اتقاق آرا مورد قبول رفقا قرارگرفته،  آنرا عالی دانستند و از تلاش های حزب که درجهت وحدت همه نیروی های ملی و مترقی به راه انداخته شده است ، حمایت به عمل آمد .

درجلسه درروشنی پیام شادباش دارلانشای محترم حزب به مناسبت سال ۲۰۲۰ ، پیرامون اوضاع جهان نیز تبادل نظر صورت گرفت .در پیام درباره دهه ایی که گذشت آمده است : « ... این دهه درمقیاس کشور، منطقه و جهان ما پراز تشنج  و همراه با جنگ ، مسابقه لجام گسیخته تسلیحاتی ، ویرانی هستی های مادی و معنوی بشر ، مهاجرت های ناخواسته و جبری ، خرابی بی حد و حصر محیط زیست طبیعی ، نابود سازی دستاورد های مدنیت بشری ، گسترش فقر و بیداد ، زورگویی ، مداخله و جنگ های اقتصادی درمناسبات بین المللی بوده است».

در بخش بعدی جلسه از توزیع کارت های عضویت استقبال صورت گرفت و فورم های مربوط به کارت عضویت که همزمان فورم راجستر رفقای حزبی است توزیع گردید تا به اسرع وقت خانه پری گردد . دراخیر جلسه با تطبیق اجندا در موارد پیشنهادات ، انتقادات ، جمع آوری حق العضویت ها و شعار زنده باد نیروهای ملی و مترقی درکشور به پایان رسید.

موفق باشید

شریف فولاد

ریس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانشتان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۲۰۱

 

Copyright ©bamdaad 2020