برپایی اولین جلسه هیات اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

شام یکشنبه ۱۲ جنوری اولین جلسه هیآت اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ازطریق شبکه انترنتی پالتاک تدویر یافت.

د رنخست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول ، از حضور همه اعضای بیروی اجراییه و تکمیل نصاب جلسه اطمینان داده و رسمیت جلسه را اعلان نمود.

جلسه  تحت ریاست رفیق دوکتور حبیب منگل رییس شورای اروپایی آغار و ادامه یافت . بر طبق آجندی پیشنهاد شده که مسآله  انتخاب مسوولین شعبات شورا و پیشنهادات به منظور بهبود امور کاری و ایجاد نوآوریهای موثر بر حیات سازمانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.

مقدم بر انتخاب مسوولین شعبات، رفیق دوکتور منگل روی اصل کیفیت کاری،  دموکراسی سازمانی ، کفایت و تجربه کاری تآکید نموده اضافه نمودند که از شکل گیری و تماس های موثر با رهبری حزب ما در کابل ، اخضاْ تماس های منظم با رفیق دوکتور محمد داود راوش رییس حزب آبادی افغانستان رضاییت کامل دارد و عطف توجه رهبری کابل بر امورات کاری و تشکیلاتی  شورای اروپایی را یک گام موثر و تحرک برانگیر خواند. رفیق منگل ضمنن اضافه نمود که « ساختار شعبات و انتخاب مسوولین به هدف تآمین اهداف طرزالعمل ساختار تشکیلاتی شورای اروپایی و اساسنامه حزب صورت میگیرد و ما قاطع و با احساس جمعی رفیقانه ,  تحکیم وحدت حزبی  تفاهم و اعتماد باید در جهت کار های عملی کار را آغاز نماییم. »

مطابق به ماده اول آجندا رفیق منگل طرح پیشنهادی شان را که شامل تعداد از رفقای که نظر به اصل کارایی و با در نظرداشت تمام جهات مورد توجه و دقت  در سازمان اروپایی ، به اعضای جلسه معرفی و تقاضا نمودند تا در مورد کاندیدان ابراز نظر صورت گیرد. بعداْ  پیرامون موضوع رفقا هریک ، دهزاد، زیارمل، کاوه کارمل ، عمر محسن زاده و عرفان  ابراز نظر نموده نکات نظر شان را مطرح نمودند.

بعد از ابراز نظر، رفقای ذیل بحیث مسوولین شعبات انتخاب گردیدند:

۱- رفیق  فرشته  سیغانی بحیث مسوول شعبه مالی

۲- رفیق  بصیر دهزاد مسوول شعبه تشکیلات

۳- رفیق محمد عارف عرفان مسوول شعبه امور سیاسی و تفاهم

۴- رفیق محمد داود کرنزی مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ

۵- رفیق عبدالرزاق طلوع مسوول شعبه نظارت و کنترول

البته تصمیم گرفته شد تا روی موضوع ایجاد شعبه روابط بین المللی  و انتخاب مسوول شعبه متذکره بعد از کسب وضاحت از جانب شعبه تشکیلات مرکزی حزب تصمیم اتخاذ خواهد گردید.بعد از انتخاب مسوولین شعبات رفیق دوکتور حبیب منگل برای رفقای انتخاب شده تبریک گفته آرزوی موفقیت در امور کاری شان نمود.

در بخش دوم آجندا که شامل پیشنهادات و نکات نظر کاری  رفقای جلسه بود، رفقا هریک  دهزاد، زیارمل، عرفان، محسن زاده نکان نظر شان را مرتبط به شیوه برخورد بر امور سازمانی ارایه نموده،  نکات نظر شان را با وضاحت مطرح نمودند.در اخیر رفیق منگل با صحبت و ارایه توضیحات بررویدست گرفتن همه گزینه های موثرو کارا تآکید نموده نکات با اهمیت ، وفاق برانگیز و تقویه حسن اعتماد ، ایجاد یک اقلیم سالم رفیقانه ، تحکیم وحدت  حزبی  ومبارزه سازنده درون حزبی بر علیه هر گونه گرایش های ناسالم را بر شمردند. ایشان با جدیت تذکر دادند که شورای اروپایی سازمان تحت رهبری رفقای ما در کابل پیوسته توجه خود را در بهتر شدن  و موثریت کاری شورای اروپایی و ادامه روابط منظم با رفقای رهبری حزب در کابل متمرکز خواهد ساخت و این تماس ها و روابط را بهتر شکل خواهد داد  همچنان تلاش میکند که وظایف محوله را در تطبیق مصوبات ، رهنمود ها و دساتیر شورای مرکزی ، در ارتقای نقش شورای اروپایی و شورا های کشوری در دست اجزا قرار دهد. ما بدون شک در پروسه بهتر ساختن حیات سیاسی وسیاست گذاری  از دانش، تجربه، اتوریته ونفوذ اعضای  سازمان اروپایی حزب در راستای رشد واستحکام  سازمانی  درداخل کشور وجلب همبستگی بین المللی با درایت و احساس مسوولیت استفاده موثر خواهیم نمود. 

جلسه در فضای رفیقانه و اتخاذ تصامیم مهم برای شورای اروپایی پایان یافت.

 

صفت الله عملیار، سکرترمسوول شورای اروپایی

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۰۰۱

Copyright ©bamdaad 2019