تدویرجلسات درکمیته های حزبی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

جلسات سازمانهای حزبی ایالتی هانور، شلزویک هولشتین ، اشتوگارت وشهرکسل المان حزب آبادی افغانستان  دراواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی تحت اجندای گزارش دهی امورات حزبی تدویریافت .

درکارجلسات ضمن ارایه گزارش سالانه فعالیت های حزبی سازمان ها ، و بخصوص درشهرکسل رفقا بطورانفرادی نیزازکاروفعالیت شان گزارش ارایه نمودند .

همچنان در این جلسات ضمن پشتیبانی از مصوبات پلینوم ماه عقرب شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان ، کارتشدیدی دررابطه با جوانان و پروسه جوانسازی حزب ، وحمایت از وحدت وایتلاف های سیاسی وسازمانی و رفع نواقص کاری توام با پیشنهادات سازنده تاکید بیشتر بعمل آمد .

درکار جلسات پس از تصفیه حسابات مالی حق العضویت ها ،بخصوص جمع آوری مقداری اعانه درسازمان حزبی شهرکسل برای تدویرکنفرانس جوانان ،همچنان برمسایل تشکیلاتی پرداخته شد ، که براساس پیشنهاد رفیق ابراهیم سابق مسوول کمیته حزبی سازمان کسل ، بخاطرتغیر رهبری کمیته حزبی ، رفقا اشرف راسخ بحیث مسوول کمیته حزبی سازمان شهر کسل و رفیق داکتر بتمل بحیث معاون کمیته حزبی انتخاب گردیدند.

همچنان رفیق منان رزم مل بحیث مسوول کمیته حزبی اشتوتگارت حزب آبادی افغانستان انتخاب گردید .

کار جلسات در فضای همبستگی رفیقانه به پایان رسید .

بااحترام 

عبدالاحد شفیعی  

رییس کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۶۰۱

Copyright ©bamdaad 2020