گزارش شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان  

 

شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان بروز نزدهم ماه دسامبر ۲۰۱۹ میلادی دومین نشست خود را پس از کنفرانس شورای اروپایی ح آ ا دایر نمود .در این اجلاس بعد از اعلام نصاب و نظرخواهی اجندای ذیل مورد تصویب و بحث قرارگرفت :

ـ   برگزاری پلینوم مورخ سوم عقرب ۱۳۹۸ خورشیدی شورای مرکزی ح آ ا و تصامیم آن برای سمتدهی کار سازمانی و سیاسی شورای کشوری اتریش،

-   تدویر کنفرانس و نشست های شورای اروپایی ح آ ا  و پیآمد های آن،

-   ابلاغ مصوبه ها َ و رهنمود های دارالانشا و شعبات مرکزی ح آ ا،

-   طرح برنامه احزاب و سازمان های ملی- دموکرات و تر قیخواه افغانستان،

-   رویداد ها و مسایل مبرم سیاسی و

-   دید گاه ها ، پیشنهاد ها ، انتقاد ها و مسایل مالی.

بند اول اجندا با صحبت مبسوط رییس شورای کشوری آغاز گردید و اشتراک کننده گان همه درگفتمان سهم فعال گرفتند .

نشست نتاییج ابتکارات و کارکردهای دارالانشا َ، بوروی اجراییه َ، شعبات مرکزی َ، رسانه های حزبی و شورا های ح آ ا  را درمدت زمان بیش از یکسال گذشته سازنده و پرثمر دانسته و با حمایت از سیاست های جاری حزب به خصوص در رابطه با جوان سازی ح آ ا و تقویت کارسیاسی در میان مردم ، تلاش های مداوم رهبری و همه اعضای حزب را بخاطر حضور یابی در حیات سیاسی ، رسانه ها و نهاد های مدنی و اجتماعی به ویژه مشارکت در انتخابات شورا های ولایتی ، پارلمانی و ریاست جمهوری مورد ستایش و تایید قرار داد .

رفقای حاضر دراجلاس از مصوبات با اهمیت پلینوم و گزارش اساسی آن  پیشتیبانی نموده ، اعلامیه ، پیام و فیصله های آنرا برای پیشبرد وظایف خود سمت دهنده خواندند . شورای ایالتی اظهار ارزومندی نمود تا تصامیم این پلینوم مهم درفعالیت های شورای اروپایی نیز بازتاب شایسته و بایسته خود را یابد ، و در راه بر آورده ساختن اهداف مطروحه آن تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ گردند .

رییس شورای کشوری  پیرامون بند دوم اجندا نیز معلومات و تو ضیحات همه جانبه را در باره برگزاری کنفرانس شورای اروپایی  ، امور تشکیلاتی به ویژه پروسه انتخابات هیات اجراییه شورای اروپایی ارایه داشت . اعضای شورای ایالتی ویانا  روند انتخابات را که با چالش هایی همراه بود با دیده انتقادی نگریسته وازاینکه این پروسه دوامدار کارهای عملی شورا های کشوری را به سستی کشانیده است اظهار نارضایتی کردند . اجلاس دراین نکته اتفاق نظر داشت که صرفنظر از اینکه انتخابات چه گونه و با کدام معیاری برگزارگردید ،باید این اصل در فکر وعمل کلیه اعضای ح آ ا جانشین گردد که در دموکراسی درون حزبی تنها نتاییج تخنیکی رای گیری تعین کننده نیست بلکه در همه موارد باید مضمون وکیفیت دموکراسی به ویژه تنوع آرا ، مشارکت فعال و گسترده ، نقد نارسایی ها و فعالیت های گذشته ، دیالوگ وهمکاری بمفهوم اجماع و کار مشترک بخاطر تحقق اهداف و آرمانهای ح آ ا مد نظر گرفته شود . شورای ایالتی ویانا حزب آبادی افغانستان آرزومند است تا هیات اجراییه نو شورای اروپایی با تروییج فرهنگ دموکراسی واقعی ، اشتراک مساعی و همدیگر پذیری را درکارها و تقسیم وظایف خود مد نظرگیرد و زمینه های مساعدی را برای پیشبرد امور فراهم سازد .

بند سوم اجندا با خوانش مصوبه ها ، اخبار و رهنمودهای دارالانشا و شعبات مرکزی حزب که در فاصله میان دو جلسه به شورای کشوری اتریش مواصلت کرده اند توسط رییس شورای کشوری برآورده شد .

نشست مفردات لازم را یادداشت نموده و روی مصوبه شماره ۵۲ مورخ ۲ عقرب ۱۳۹۸ خورشیدی بحث نمود . با تایید همه جانبه طرزالعمل مطروحه خاطر نشان گردید که در شرایط موجوده در راه تدویر دو بار نشست در ماه  موانعی وجود دارد و این شورا سعی خواهد نمود تا فراهم شدن زمینه در ماه یک بار تشکیل جلسه دهد .

شورای ویانای حزب آبادی افغانستان ازاینکه پیشنهادهای آن عنوانی پلینوم شورای مرکزی ح آ ا مد نظر گرفته شده و در نامه شماره ۵۳ دارالانشا از آن یاد شده است اظهار سپاس نمود . نشست شورای ایالتی ویانا همچنان ابراز خوشنودی و رضاییت نمود که مساعی و فعالیت های خستگی ناپذیر رفیق داکتراسد محسن زاده عضو شورای مرکزی ح آ ا ، مدیر مسوول تارنمای وزین « بامداد » وعضو سازمان کشوری اتریش ح آ ا از سوی پلینوم سوم عقرب ۱۳۹۸ خورشیدی مورد تقدیر قرارگرفته و بر تداوم کار رسانشی ، تبلیغاتی  و آموزشی آن رسانه صحه گذاشته شده است . شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان برای رفیق اسد محسن زاده پیروزی های بیشتر را آرزو میکند .

بند چهارم اجندا با بحث روی طرح برنامه احزاب و سازمان های ملی- دموکرات و ترقیخواه افغانستان آغاز گردید .نشست موضعگیری اصولی و صادقانه ح آ ا را برای وحدت همه نیروهای رسالتمند تایید نموده و خاطر نشان ساخت که در رابطه با طرح مذکور مرام ، اعلامیه و پیام پلینوم شورای مرکزی نظریات عملی و واقعبینانه را ارایه میدهند و از این نگاه باید طرح پیشنهادی مورد بازنگری و اکمال قرارگیرد .

فیصله بعمل آمد تا رفقا بطور جداگانه نظریات شآنرا به ریاست شورای اروپایی ارسال دارند .

در بخش بعدی پیرامون رویداد های و مسایل مبرم سیاسی بحث گردید .رفیق دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده در باره « اوراق افغانستان » که بتاریخ نهم ماه دسامبر ۲۰۱۹ میلادی از سوی روزنامه مشهور « ٬واشنگتن پست » به نشر رسیده است و حاوی اطلاعات با اهمیت در باره سیاست و کارکردهای مقامات ایالات متحده امریکا در افغانستان است صحبت نمود . اجلاس شورای ایالتی اظهار آرزومندی نمود تا این گزارش همه جانبه که چندین صد صفحه را دربرمیگیرد به صورت مکمل و با جزییات بیشتر در اختیار ح آ ا قرارگیرد تا از آن در فعالیت های سیاسی استفاده بعمل آید .

در پایان کار نشست شورای ایالتی ویانا نظریات ، پیشنهادات و انتقادات مطرح گردیدند . اینکه شورای ایالتی لینز از مدتی بدینسو فعال نیست انتقاداتی ایراد گردید . فیصله صورت گرفت که پس از رخصتی های جشن کرسمس سفری به آن ایالت صورت گیرد وامور آن شورا تنظیم گردد . جمع آوری حق العضویت ها و تصفیه امور مالی نکته دیگری بود که شورا خواها ن تنظیم آن گردید . اجلاس فیصله نمود که تا  نشست آینده در اخیرماه جنوری سال ۲۰۲۰ میلادی این موضوع نیز حل گردد .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۲۰۱

Copyright ©bamdaad 2020