پروسه توزیع کارت های عضویت حزب ادامه دارد

 

 

امروز پنجشنبه دوازدهم جدی ۱۳۹۸ ، مطابق دوم جنوری ۲۰۲۰میلادی، خوشبختانه با وجود بارش برف سنگین و دشوار گذر بودن راه ها و جاده های شهر کابل، شمار زیادی از اعضای حزب آبادی افغانستان از دور ترین نقاط کابل حتا با پای پیاده به دفتر مرکزی حزب آبادی افغانستان حضور بهم رسانیدند ودر محفل توزیع کارت های عضویت حزب اشتراک نمودند. تعدادی از اعضای دارالانشا، اعضای بیروی اجراییه، کمیته مرکزی ، سابقه داران، زنان و جوانان مشتاق به کار در حزب شان نیز در جمع حاضر بودند.
محفل با شور واشتیاق آغاز شد ودر ابتدا پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان در مورد کارکردهای اخیر حزب و فعالیت های موثر کمیته های حزبی در مرکز و ولایات به حاضرین معلومات داده ، ودرخصوص اوضاع و رویدادهای مهم و سرنوشت ساز سیاسی افغانستان و موضع عمومی و اصولی مبتنی بر آرای اعضای حزب، مکلفیت های اعضای حزب و نقش کمیته های حزبی در قبال آن سخنرانی کرده و اشتراک کننده های محفل را در روشنایی قرارداد. رفیق راوش همچنان از آغاز برنامه توزیع کارت عضویت حزبی واهمیت ومکلفیت های بعدی اعضای حزب برای تقویت صفوف و توسعه نفوذ آن در جامعه یاد آوری نمود که مورد تایید و توجه اشتراک کننده های محفل قرارگرفت.
در جریان محفل، کارت های عضویت حزب آبادی افغانستان، که از جانب شعبه تشکیلات تهیه شده است ، توسط پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس، عبدالرشید آرین معاون، برخی اعضای دارالانشای حزب و روسای کمیته حزبی ولایتی و کمیته حزبی شهر کابل برای اعضای حزب توزیع شد که هرکدام بعد از دریافت کارت عضویت حزب، برای اجرای بهتر وظایف حزبی و تقویت کار در کمیته های حزبی متعهد شدند.
محفل با گرفتن عکس های جمعی یادگاری ، صرف چای و ابراز محبت با همدیگر خاتمه یافت.

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۲۰۱

Copyright ©bamdaad 2019