جلسه شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان  دایر گردید


برای نشست ( روز سه شنبه  مورخ۲۴/۱۲/۲۰۱۹ ) اجندای ذیل پیشنهاد گردید:


ـ ارایه گزارش ربع اخیر شورای هامبورگ،
ـ   آشنایی با اسناد، مصوبات و تصامیم نشست شورای مرکزی حزب، مصوبات دارالانشا، و شورای اروپایی،
ـ  بحث پیرامون مطالب فوق،
ـ  پرداخت حق العضویت های ربع اخیر سال.
بعد ازتصویب اجندا رفیق ذبیح مستمندی منشی شورای هامبورگ حزب آبادی ، اشتراک کننده گان را خیرمقدم گفته واز رفیق های وفات شده بخصوص رفقا هریک رفیق ثریا پرلیکا و رفیق امان مهرورز فعالان جنبش ترقیخواه کشوریاد نموده، از شرکت کننده گان جلسه دعوت کرد که به پا بایستند وبرای یک دقیقه سکوت اختیار نمایند.
رفیق ها عظیم لمروداکترمفید به کمیسیون تحریر توظف گردیدند.
گزارش اساسی بوسیله رفیق مستمندی رییس شورا ارایه شده ، و بصورت جمعی مورد تایید اشتراک کننده گان قرارگرفت.
رفقا هریک صمد کارمند معاون شورای اروپایی ، داود کرنزی عضو کمیته مرکزی حزب و حمیدالله مفید پیرامون مصوبات بحث نموده و رفیق داود کرنزی پیرامون نشست های اخیر کمیسیون وحدت و روسای احزاب ترقی خواه صحبت نمودند.

بعدا رفقا هریک : سید صلاح الدین امین، صفی، اجمل کرنزی، فرید کرنزی،ضیا احمدی ،انگار و کارگر بالنوبه  پیرامون گزارش اساسی و چگونگی کار کنفرانس اروپایی و شورای اروپایی بحث های رفیقانه نمودند.
بخش های اجندا بالنوبه مورد بحث و اجرا قرار گرفته ،  و رفقا کارمند و کرنزی اشتراک کننده گان این نشست را بکار پرثمر و وحدت و همدلی دعوت نموده ، موفقیت های مزید برای اعضای سازمان حزبی هامبورگ ،المان و اروپا  آرزو کردند.


ذبیح مستمندی ، رییس شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۸۱۲

Copyright ©bamdaad 2019