تدویر اولین جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

شام جمعه ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ م. اولین جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  که اعضای آن  در کنفرانس مورخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ انتخاب گردیده بودند، از طریق شبکه پالتاک تدویر یافت.جلسه که با  گزارش کوتاه تشکیلاتی توسط رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورا رسمیت یافت ، تحت ریاست محترم رفیق دوکتور حبیب منگل رییس منتخب شورای اروپایی ح. آ. ا. ادامه یافت.در آغاز رفیق دوکتور منگل طی صحبت مختصر شان  انتخاب رفقای اعضای شورای اروپایی را به همه تبریک گفتند و وظایف بعدی همه اعضای منتخب را که مورد اعتماد رفقا در کنفرانس قرار گرفته اند ، مشخص و برجسته ساختند.

از انجاییکه مهمترین موضوع در این جلسه آغار کار شورای جدید اروپایی و  انتخاب هفت رفیق در ترکیب هیات اجراییه بود، موضوع وسیعاْ به بحث رفقای اعضای شورا  گذاشته شد. تعداد زیاذ رفقا هرکدام نکات نظر و پیشنهادات شان را در فضای باز و رفیقانه ارایه نمودند.  از آنجاییکه مطابق با محتوای طرزالعمل تشکیلاتی شورای اروپایی ح.آ.ا.  رییس ، معاونین ، سکرتر مسوول مستقیماْ عضویت هیات اجراییه را کسب مینمایند، انتخاب ترکیب هفت نفری در این جلسه مورد بحث بوده است.جهت یک انتخاب سری و مستقیم و تصمیم قبلی مشترک کمیسیون متشکل از رییس، معاونان و سکرتر مسوول، طرح مشخص ارایه گردید که کاندیدان میتوانند خویش را با یک معرفی کوتاه، توانایی های کاری آزادانه کاندید نموده و بعد از نهایی شدن لست کاندیدان، با استفاده از رای گیری سری از طریق امکانات انترنتی رای گیری صورت گیرد و رییس شورا حسب کسب اعتماد قبلی موظف گردید تا شمارش آرای انتخاب کننده گان را به عهده گرفته نتایج را بعد از شریک ساختن با کمیسیون، به جلسه شورا اعلام نماید.  نسبت طوالت زمان در اعلام نتایخ درجریان  جلسه به اتفاق آرا تصمیم اتخاذ گردید که نتایج انتخابات بخاطر زمانگیری در یک جلسه بعدی و یا از طریق ایمیل دوباره به اعضای شورای اروپایی اعلام گردد.جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بعد از بکارگیری همه تفاهمات رفیقانه و اصل انتخاب سری و مستقیم رفقای ذیل را در ترکیب هیات اجراییه انتخاب نمودند :

 ١ ـ رفيق كاوه كارمل

٢ـ رفيق ولي محمد زيارمل

٣ ـ رفيق بصیر دهزاد

٤ ـ رفيق محمد عارف عرفان

٥ ـ رفيق فرشته سيغانی

٦ـ رفيق فاروق پاسدار

٧ـ رفيق سهيلا زحمت

چهاررفیق که اسمای شان در زیر تحریراست قبلاْ عضویت بیروی اجراییه را کسب نموده بودند:

١ ـ رفيق دکتور حبيب منگل ، رییس شورا

٢ـ رفيق دیپلوم انجنیرعمرمحسن زاده، معاون شورا

٣ ـ رفيق صمد کارمند، معاون شورا

٤ رفيق صفت الله عمليار، سکرتر مسوول شورا

 قابل تذکر است که هیات اجراییه شورای اروپایی متشکل از ۱۱ رفیق میباشد .

 ۲۲ دسمبر ۲۰۱۹، اول جدی ۱۳۹۸