تدویر جلسه کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان 

بتاریخ 15.12.2019 ساعت 5 عصر در حومه شهر اسپو ـ فنلند جلسه کشوری حزب آبادی افغانستان دایر گردید.

مطابق اجندا درنخست گزارش کاری میان دو جلسه توسط رییس کشوری فنلند ارایه گردید. مصوبه 

ها و فیصله های پلنوم و دارالانشای حزب آبادی افغنستان  پشتیبانی و درعملی نمودن آن ابراز 

آمادگی نمودند. در مورد متن پیشنهادی برنامه احزاب و سازمانهای ملی ـ دموکرات و ترقی خواه افغانستان نظر خواسته شد که بعد از تکمیل آن  بصورت جدا گانه به ایمیل سکرتریت شورای اروپایی 

ارسال میگردد. 

اعضای جلسه برنامه جوان سازی و توزیع کارت حزبی برای اعضا را گام های موثر در عرصه رشد و فعالیتهای بهتر حزب دانسته و از آن پشتیبانی نمودند. همچنان از اشتراک فعال نمایندگان فنلند 

در اشتراک کنفرانس یاد آوری گردید  وبه انتخاب رهبری جدید شورای اروپایی به  ریاست رفیق 

دوکتور حبیب منگل  در رشد کمی و کیفی حزب در اروپا ابراز امیدواری گردید. 

طبق اجندا رفیق داود رزمیار عضو شورای مرکزی حزب  در مورد حوادث و رویداد های جهانی 

منطقه و کشور مان به بحث پرداختند و رفقا عبدالرحیم لطیف زی ، محمد انور ایثار ، پیر محمد ، 

آصف همشهر و بشیر ستاری نظرات خویشرا در عرصه های زندگی حزبی و وطن  ابراز نمودند و جلسه به ساعت 7 شام به امید پیروزی های حزب آبادی افانستان خاتمه پیدا کرد.    

بااحترام 

 

انجنیر ضیاالحق مومنی 

رییس شورای کشوری فنلند