جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان برپاشد

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، روز پنجشنبه مورخ ۱۶ عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ساعت دوی بعد از ظهر ، در دفتر مرکزی حزب دایر گردید .در جلسه روسای شعبات مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندا ذیل به اتفاق آرا تصویب گردید:

۱.بحث روی طرز العمل توزیع کارت عضویت حزب آبادی افغانستان.
۲.استماع گزارش رفیق آزاد از سفر به ولایت کندهار.
۳.استماع گزارش شورای ولایتی ننگرهار پیرامون کارحزبی  و سیاسی در آن ولایت، چگونگی فعالیت شورا های حزبی ولسوالی ها و کار با زنان و جوانان .
۴.استماع گزارش شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ ، پیرامون کار تبلیغی و ترویجی در سطح حزب ، شوراهای ولایتی و معادل آن بتاسی از مصوبه ( شماره ۰۲۱) دارالانشا حزب .
۵.بحث روی ایجاد شبکه های حزبی و تقسیم اعضای شورای مرکزی مقیم کابل در شبکه های حزبی .

طبق اجندا طرزالعمل توزیع کارت عضویت حزب برای اعضای حزب آبادی افغانستان ، توسط رفیق پرتو رییس تشکیلات مرکزی حزب به جلسه ارایه گردید . پیرامون موضوع بحث و ابرازنظر صورت گرفته ، در نتیجه مصوبه صادر گردید .

بعدا رفیق آزاد عضو دارالانشا گزارش کار خود را از سفر به ولایت کندهار ارائه نموده گفت : شورای ولایتی کندهار حزب از تدویر کنگره تا امروز طبق پلان به کار حزبی _سیاسی پرداخته ، جلسات حزبی دایر میگردد ، شورای ولایتی ، شورا های ولسوالی ها و سایر شوراها بخوبی فعالیت می‌نمایند، پروسه جذب جوانان و جوان سازی حزب جریان دارد ، روابط شورای ولایتی با ادارات دولتی و سازمانهای اجتماعی در سطح خوب قرار دارد ، جلسه فعالین و کادر های ولایتی دایر گردید ، شرکت کننده گان حمایت شانرا از تصامیم و فیصله های حزب، بخصوص پلینوم شورای مرکزی ابراز نمودند .
پیشنهادات و نظریات رهبری کندهار به جلسه ارائه گردید.
پیرامون گزارش بحث صورت گرفته در نتیجه به شعبات تشکیلات و آموزش سیاسی و تبلیغ وظیفه داده شد تا روی پیشنهادات رسیده کار نمایند.

رفیق دهقانزاده رییس شورای ولایتی ننگرهار حزب ، گزارش شورای ولایتی را به جلسه ارایه نموده گفت: اعضای حزب در ننگرهار در شورا های شهری ، نواحی و ولسوالی ها تنظیم بوده ، امورآموزشی، تبلیغی‌ پیش برده شده ، « ماهنامه حقیقت زمان» بصورت منظم رسیده و توزیع میگردد.
روابط شورا با احزاب ، سازمانهای سیاسی ، اجتماعی و دفاتر ملل متحد بخوبی تامین است ، جلسات طبق پلان دایر و حق العضویت ها جمع آوری میگردد .جذب جوانان و جوان سازی حزب جریان دارد . جهت بهبود کار پیشنهادات مطرح گردید.
پیرامون موضوع بحث صورت گرفته ، در نتیجه مصوبه صادر گردید.

طبق اجندا رفیق روزبه رییس شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ گزارش شعبه مربوط را به جلسه ارایه نموده خاطر نشان نمود که : اعضای شعبه برای بهبود امور تدابیر مشخص روی دست گرفته ، رسانه های حزب فعالیت های نشراتی خود را بخوبی پیش میبرند ، درس نامه ها در روشنی برنامه حزب آماده و به شورا های ولایتی و معادل فرستاده شده است ، ماهنامه حقیقت زمان به اکثریت شوراهای ولایتی فرستاده میشود ، تدابیر روی تدویر سیمینار ها روی دست گرفته شده است . در گزارش نواقص کار برجسته  شده و برای رفع آن تدابیر و پیشنهادات مشخص ارایه گردید.
پیرامون موضوع بحث و ابراز نظرهمه جانبه صورت گرفته، که در نتیجه مصوبه ایی صادر گردید.

رفیق پرتو رییس تشکیلات مرکزی حزب، به تاسی از فیصله جلسه بیروی اجراییه ، طرح خویش را در مورد ایجاد شبکه های حزبی و تقسیم اعضای شورای مرکزی که در کابل زنده گی دارند در شبکه ها، جهت تشدید فعالیت بیشتر آنها، چگونگی گزارشدهی طبق فورم جدید ، به جلسه ارایه نمود .
درمورد بحث صورت گرفته و به سوالات مطرح شده پاسخ ارایه ، و روشنی لازم انداخته شد .در نتیجه تصامیم لازم اتخاذ و طرح تصویب شد .
در اخیر جلسه پیشنهادات شنیده شده و تصامیم اتخاذ گردید .
جلسه حوالی ساعت ۴:۳۰ عصر به امید تحقق صلح سراسری درکشور، وعملی نمودن مصوبات حزب در فضای تفاهم و صمیمیت اختتام یافت .

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۸۱۱

Copyright ©bamdaad 2019