پیام شاد باش شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

بمناسبت تدویر موفقانه پلنوم شورای مرکزی حزب

 

 

رفقای گرانقدر هیات رهبری حزب آبادی ،

با ابراز تمنیات نیک و آرزوی موفقیت های مزید به شما رهبری خردمند در امر بسر رسانیدن آرمانهای والای زحمتکشان محروم جامعه ، رخداد سیاسی حزب، تدویر موفقانه پلینوم شورای مرکزی را که

در شرایط حساس و دشوار کشور تحت زعامت شما رفقای از خودگذر با افتخار بوقوع پیوست، به شما رفقای عزیز و تمام اعضای حزب تهنیت می گویم.

دایر نمودن موفقانه چنین رویداد، بدون تردید موید درک سیاسی، حقانیت راه و آماده گی برای تعمیل امر بزرگ میهنی بشمار می آید.

ما در حالیکه از تمام فیصله ها و مصوبات این نشست بزرگ سیاسی حزب ما حمایت و پشتیبانی خویش را ابراز میداریم، خود را برای بسر رسانیدن این اهداف شریفانه مکلف میدانیم.

 ما با تعهد به آرمان ها و اندیشه های رادمردان بزرگ راه آزادی، ترقی اجتماعی و مردم سالاری که داده های پلینوم شورای مرکزی ملهم از آنست، با ایمان خلل ناپذیر به پیش میرویم.

 

پیروزی از آن ماست!

 

خلیل یوسف

رییس شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۶۱۱

 

Copyright ©bamdaad 2019