تدویر جلسه نوبتی ولایت هالند جنوبی  شورای وکشوری هالند حزب آبادی افغانستان

طبق پلان هیات اجراییه شورای کشوری هالند ،جلسه نوبتی ولایت جنوب هالند بتاریخ 3 نومبر  تدویر یافت ، جلسه ابتدا توسط رفیق خواجه محمد صمدی منشی ولایت تحت اجندای اتحاذ تدابیر جهت تطبیق مصوبات پلینوم سوم عقرب سالجاری ، ارایه نظریات و پیشنهادات رفقا غرض بهبود کار در سطح شورای کشوری و شورای اروپایی ، و جمع اوری امور مالی افتتاح گردید.

درابتدا رفیق محمد سرور زهتاب پیرامون تدویر پلینوم ومصوبات ان وبصورت خاص جوان سازی حزب صحبت نموده و تدابیر و وظایف بعدی شورای وکشوری هالند را در این راستا برجسته ساخته و انچه را که شورای مرکزی حزب از ما تقاضا دارد تعهد نمود .

سپس رفقا  گرامی هریک صلاح چهاردهی وال ، فرید سیاوش ، جنرال بصیر ، حفیظ اشرفی ، یاسمین زیارمل ، عمر فیض ، صمدی ، حبیب منگل ،صابر ضرابی، نظریات ، سوالات ، ودیدگاهای شانرا بشکل واضح ، روشن ودر فضای باز ارایه نموده و سازکار های مثمری را فرا راه شورای کشوری و شورای جدید التشکیل اروپایی در راس رفیق  محترم داکتر حبیب منگل گذاشتند.

دربحش اخیر جلسه صحبتهای مبسوط و رهنمود دهنده توسط رفیق گرامی داکتر حبیب منگل صورت گرفت وبه سوالات رفقا پاسخ دادند . جلسه که ساعت 3 قبل از ظهر اغاز گردیده بود بساعت 6شام به ارزوی صلح و امنیت درکشور و پیروزی های حزب ابادی افغانستان به کارش خاتمه داد . 

 

رییس شورای کشوری هالند ح. ا .ا 

محمد سرور زهتاب