پیام  شاد باش شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

رفقای عزیز هیات رهبری،  بیروی اجراییه و دارانشا حزب آبادی افغانستان ،

 

تدویرموفقانه پلینوم  شورای مرکزی حزب که استقامت دهنده  و ارزیابی  کننده کارآینده حزبی و سیاسی ما بخصوص دربخش جوان سازی و ارتقای سطح مسوولیت پذیری درکار حزبی و سیاسی است را  بشما تبریک می گوییم.

پلینوم کارو فعالیت شوراهای ولایتی افغانستان وسازمانهای بیرون مرزی را مورد ارزیابی قرارداد وهمچنان بعد از چندین سال اصل مکافات حزبی را جدی مطرح ، و ازجانب دارلانشا حزب یک تعداد مسوولین مورد تقدیر قرارگرفت که نشان دهنده توجه رهبری به کار و فعالیت رفقاست واین شیوه سطح مسوولیت پذیری وکاربیشتررا تحکیم می بخشد.

شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان که کارو فعالیت آن درگزارش اساسی انعکاس یافته است افتخاردارد، وخود را متعهد و مسوول به اجرای وظایف سپرده شده و فیصله های پلینوم حزبی و رهبری حزب دانسته ، و با اتخاذ تدابیر دراین راستا کار سازمانی خویش را تنظیم و تحت رهبری شورای مرکزی و شورای اروپایی عملی می نماید.

ما متیقین هستیم که رهبری مرکزی حزبی ما درجهت و مسیرفعالیت دارند که آرمان های بزرگ حزبی ماست و تحقق دهنده آرمان هایی است که دربرنامه عمل ما انعکاس یافته است.

به رفقای شورای مرکزی و در راس آن رفیق راوش عزیز موفقیت های بیشتر آرزومندیم.

 

با احترام

عـبـدالاحـد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان