پیام شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بمناسب تدویرموفقانه پلینوم سوم عقرب سال روان

 

اعضای شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان مسرت دارند که کار پلینوم تحت ریاست رفیق گرانقدر پوهاند محمد داود راوش در فضای همبسته گی و همدلی با وحدت و یکپارچه گی بشکل موفقانه دایرگردید . رفقای شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان خویشتن را مکلف و موظف میدانند تا از مصوبات و فیصله های پلینوم که مطابق خواست و ضرورت زمان و شرایط عینی کشور بعمل آمده است پشتیبانی نموده و با تمام انرژی وتوان در تطبیق آن گام های جدی و اساسی را بردارند ، وبطور اخص در بخش جوان سازی حزب مان که یکی از بنیادی ترین وظایف است در بسر رسانیدن آن با جدیت و تلاش های مثمرگام بردارند.

بدینوسیله ما اعضای شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بهترین تبریکات و تمنیات رفیقانه مان را به پیشگاه رفقای همدل ومبارز شورای مرکزی ، بیروی اجراییه و دارلانشا حزب مان در راس رفیق گرانمایه پوهاند داکتر راوش به مناسبت تدویر موفقانه و خرد مندانه پلینوم سوم عقرب ابراز میداریم .

به آرزوی توفیق و توان بیشتر درراه تطبیق آرمانهای حزب محبوب مان!

 

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۳۱۱۰

Copyright ©bamdaad 2019