پیام شادباش شورای کشوری سویس به مناسبت راه اندازی اجلاس شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان

 

شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان تدویرپلینوم شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان را به همه رفقا بخصوص اشتراک کننده گان آن تبریک وشادباش گفته و تعهد خود را درراستای تحقق همه جانبه تصامیم وفیصله های پلینوم درمطابقت با هدایت شورای اروپایی ابرازمیدارد ، اسناد ومصوبات پلینوم که بادرنظرداشت اوضاع داخل کشور، منطقه ، جهان وموجودیت نیروهای خارجی ترتیب وتنظیم شده ؛ یکباردیگردرستی راه حزب ما را تایید و رفقای حزبی را به آینده روشن مطمین می سازد.

ما میدنیم که که شما رفقای ارجمند باغرور و سربلندی دربدترین شرایط امنیتی (انفجار، ترور، بیکاری و فقر که درک وفهم آن برای ما مشکل است)  دربرافراشته نگهداشتن درفش پُرافتخارحزب ما لحظه ای درنگ نکردید لذا شما رفقای عزیز برای ما سمبول مقاومت وشهامت وپایمردی وحماسه آفرینان بی بدیل در راه خدمت به مردم و وطن هستید .

ما به رهبری حزب خود به ریاست رفیق داوود راوش اعتماد کامل خود را ابرازمیداریم .

همیشه پیروزوسرفرازباشید

 

شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۳۱۱۰

Copyright ©bamdaad 2019