شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه شورای کشوری حزب آبادی افغانستان مقیم کشورشاهی بلجیم تحت ریاست رفیق گل احمد بازساز رییس اسبق  آن شورا دایر گردید که با تطبیق اجندای مطروحه جلسه در فضای تفاهم و دوستانه دایرگردید. نقاط مهم به بحث گرفته شد که در اول بحث روی تدویر کنفرانس شورای اروپایی صورت گرفت و اینکه اعضای شورای اروپایی موفق شدند تا در طی سالهای اخیر این شورا را حفظ کرده و با درایت لازم موفقیت های بر تدویر کنفرانس این شورا بدست آرند قابل تمجید است و جا دارد که از همه رفقا منجمله رفیق کاوه کارمل که در راس این شورا تلاش بخرچ داد تمجید به عمل آید و این دست اآورد بزرگ را برای همه رفقا تبریک عرض مینماییم

در قسمت  بعدی جلسه هم موضوع  تشکیلات حزبی به بحث گرفته شد که  رفیق گل احمد بازساز از سمت ریاست شورای کشوری حزب ابادی افغانستان مقیم کشورشاهی بلجیم استعفا داد وبا پیشنهاد عده از رفقا ، رفیق شریف فولاد به اتفاق ارا بحیث رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان انتخاب گردید که در پیشبرد امور حزبی برای رفیق موصوف آرزوی موفقیت مینماییم .

 دراخیر جلسه با تطبیق اجندا در موارد پیشنهادات ، انتقادات ، جمع آوری حق العضویت ها و شعار زنده باد نیروهای ملی و مترقی درکشور به پایان رسید.

موفق باشید

شریف فولاد

رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۳۱۱۰

Copyright ©bamdaad 2019