جلسه بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان دایرگردید

 

جلسه بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاندداکترمحمدداوودراوش رییس حزب بعداز ظهر روز پنجشنبه مورخ ۲عقرب ۱۳۹۸ در دفترمرکزی حزب درشهرکابل دایرگردید.دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل توسط رفیق راوش پیشنهاد و مورد تصویب قرارگرفت:

۱ ـ بحث روی گزارش بیروی اجراییه به جلسه شورای مرکزی حزب ،

۲ ـ بحث روی پیشنهادات اصلاحی در برنامه و اساسنامه حزب ،

۳ ـ بحث روی کمیت اعضای شورای مرکزی حزب.

طبق اجندا، گزارش اساسی بیروی اجراییه به جلسه شورای مرکزی توسط رفیق راوش به جلسه ارایه گردید.در ابتدای جلسه اعضای جلسه به احترام رفقای که در فاصله میان کنگره تا جلسه شورای مرکزی داعی اجل را لبیک گفته اند به پاخاسته و بایک دقیقه سکوت خاطرات آنها را گرامی داشتند.

درگزارش از کار وفعالیت صادقانه دارالانشا، شعبات مرکزی، شوراهای ولایتی، شورای شهرکابل و شوراهای بیرون مرزی حزب تذکربه عمل آمده که این شوراها وتمام اعضای حزب بعد ازتدویر کنگره تا امروز با موفقیت  وظایف حزبی شان را انجام داده اند.کار وفعالیت انجام یافته برای آینده گان حزب و کشور میتواند به الگوی خوبی مبدل گردد.حزب ما درموضع ملی قرار داشته و منافع ملی کشور را حمایت می نمآید.دراین مدت حزب ما برای تامین روابط با احزاب و سازمان های ترقیخواه وهمسو تلاش نموده و درایجاد و فعالیت ایتلاف احزاب وسازمان های ترقیخواه و دموکرات کشور نقش فعال ایفا نموده ومینماید.جلسات دارالانشای حزب و جلسات بیروی اجراییه طبق پلان دایرگردیده و از تحقق مصوبات حزب، شوراهای ولایتی گزارش ارسال نموده اند.

دراین مدت از اثر کار موثر اعضای دارلانشا وبیروی اجراییه حزب شوراهای حزبی ولایات کنرها،کندز، پکتیا، خوست،بامیان وشوراهای حزبی درکشورهای فرانسه،آسترالیا،ایران و روسیه ایجاد گردیده است.

برطبق طرزالعمل کار با جوانان، پروسه جوان سازی حزب ادامه دارد که ما دراین مدت شاهد پذیرش صدها جوان به صفوف حزب در شهرکابل و ولایات کشور می باشیم که این جوانان سرنوشت آینده خودرا با حزب گره زده اند.

حزب درانتخابات پارلمانی سال گذشته وانتخابات ریاست جمهوری ۶میزان۱۳۹۸ به حیث یک پروسه ملی فعالانه شرکت نموده است.

در گزارش از پذیرش در صفوف حزب، پرداخت به موقع حق العضویت ها و تحویل آن به حساب بانکی حزب،از کمک ها واعانه های اعضا و هواخواهان حزب، ادامه کار برای بهبود کمی و کیفی حزب وتلاش های صادقانه تمام حزب،شوراهای حزبی،مقامات رهبری کننده حزب، بهبود کارسیاسی،آموزش حزبی،فعالیت های رسانه های حزب مانند حقیقت زمان،سایت بامداد،گروه فیسبوکی حزب و گروه های فیسبوکی شوراهای حزبی ولایات،تقویه روابط سیاسی حزب با احزاب و سازمان های ترقیخواه کشور،کار با جوانان،کنترول از تحقق مصوبات حزب که با دستآوردهای مثبت همراه میباشد،یاددهانی بعمل آمده است.

بعداز بحث روی موضوعات شامل آجندا، دمورد مسایل مطروحه به بیروی اجراییه ،تصامیم لازم اتخاذ گردید.

جلسه بیروی اجراییه حزب که حوالی ساعت  دوبعدازظهر آغاز گردیده بود،به آروزی ترقی وتامین صلح درکشور،وپیروزی حزب آبادی افغانستان حوالی ساعت شش شام پایان یافت.

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۲۵۱۰

 

Copyright ©bamdaad 2019