جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان دایر گردید

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتورمحمد داوود راوش رییس حزب روز پنجشنبه مورخ ۲عقرب ۱۳۹۸ در دفترمرکزی حزب دایرگردید.

برای جلسه آجندی ذیل توسط رفیق راوش پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:

۱ ـ بحث روی گزارش اساسی به بیروی اجراییه و جلسه شورای مرکزی حزب

۲ ـ بحث روی پیشنهادات اصلاحی در اساسنامه و برنامه حزب

۳ ـ بحث روی اعضای شورای مرکزی

۴ ـ بحث روی طرزالعمل کار شویه تدویرجلسات حزبی تحت آجندای واحد

۵ ـ بحث روی پیشنهادات ارسالی رفقا.

طبق آجندای تصویب شده،فشرده گزارش اساسی توسط رفیق محمدامین پرتو مسوول شعبه تشکیلات حزب به جلسه ارایه و مورد تصویب قرار گرفت.

بعداً رفیق نورستانی معاون حزب و مسوول کمیسیون موظف پیشنهادات این کمیسیون را در مورد برنامه و اساسنامه حزب به جلسه ارایه و موارد پیشنهادی دربرنامه و اساسنامه حزب بعد از بحث و ابراز نظر مورد تصویب جلسه قرارگرفت.

درمورد ماده سوم آجندای جلسه رفیق پرتو پیشنهاد شعبه تشکیلات را به جلسه ارایه و پیشنهاد ارایه شده موردتصویب قرارگرفت.طبق اجند،طرزالعمل جلسات گروپ های حزبی مورد تصویب جلسه قرارگرفت.

جلسه دارالانشای حزب پیشنهادات ارسالی رفقا را به حزب مورد بحث و ارزیابی قرار داده و دراین موارد تصامیم لازم را اتخاذ گردید که ازجمله مطابق یکی ازاین پیشنهادات ،نام شعبه تبلیغ وفرهنگ،به (شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ ) حزب مورد تصویب قرار گرفت.

درپایان جلسه پیشنهاد شبعه تشکیلات درمورد تقدیر تعدادی از رفقا به جلسه ارایه وبعد از بحث مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دارالانشای حزب که حوالی ساعت ده صبح آغاز گردیده بود،ساعت یک نیم بعدازظهر به امید پیروزی حزب به پایان رسید.

 

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۵۱۰

 

Copyright ©bamdaad 2019