پیام شادباش شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان

به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس اروپایی حزب

 

 

شورای کشوری فرانسه تدویر و ختم موفقانه کنفرانس شورای اروپایی که باشور وشعف و روحیه کاملا دموکراتیک دایر و رییس، معاونین ، سکرترمسوول و اعضای شورای اروپایی حزب با رای گیری دموکراتیک انتخاب شدند برای همه شان صمیمانه تبریک میگویم.

کمسیون تدارک کنفرانس و شورای کشوری المان حزب خدمات شایانی را درسازماندهی و پیشبرد کار کنفرانس متعهدانه و عالی متقبل شدند سپاس بی پایان گفته ، ما درحالیکه خدمات و تلاش های پیگیر رفیق گرنمایه و مبارزنستوه کاوه عزیز و رهبری مدبرانه اش را درجهت تطبیق وانکشاف اهداف مرامی حزب ، تقویت وحدت صفوف حزب را در اوج بحران و تلاطمهای سیاسی شورای اروپای را موفقانه رهبری کرد و باسربلندی ازکنفرانس بیرون شد و داوطلبانه برای جانشین بعدی خود رفیق داکتر حبیب عزیز جاه خالی کرد، ابراز قدردانی و سپاس نموده هیچگاهی فراموش ننموده و همیشه مشعل راه رفقاو حزبما خواهد بود.

تمنیات نیک شورای کشوری فرانسه را بمناسبت گزینش رفیق داکتر حبیب منگل گرامی بحیث رییس شورای اروپای حزب آبادی تقدیم میداریم و مصمم هستیم با کار مشترک بخاطر تحکیم پایه های حزب و وحدت کامل آن برزمیم.

با درود های رفیقانه

نعمت

رییس شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۵۰۹

Copyright ©bamdaad 2019