پیام شادباش شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

به مناسبت برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

رفقای گرانقدر ،

تدویرموفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان که درپی زحمات و تلاش های کمیسیون محترم تدارک و برگزاری کنفرانس به ریاست رفیق صفت الله عملیار، و زحمات بیشماررفقای شورای کشوری المان حزب در راس رفیق احد شفیعی در فضای همدلی ، وحدت و اظهارآماده گی برای رشد و اثرگزاری هرچه بیشتر سازمان اروپایی حزب محبوب ما برگزار شد را از صمیم قلب به همه اعضای سازمان ، شورای اروپایی منتخب وهیات رهبری شورا تبریک و تهنیت میگویم.

دوره کاری شورای جدید وهیات رهبری آن با وظایف مهم و سرنوشت ساز درامرحفظ وحدت و همدلی ، کار و تلاش بخاطر تحقق آرمانها و اصول حزب به خصوصا مصوبات کنگره تاریخی ماه اسد سال گذشته همراه میباشد.

ما گزینش رفقای دانشمند ، نیک نام  و با تجربه بزرگ سیاسی هریک رفیق دوکتور حبیب منگل ، دیپلیوم انجینرعمرمحسن زاده ، صمد کارمند و صفت الله عملیار در رهبری سازمان را به فال نیک گرفته ، باورکامل داریم که شورای اروپایی حزب درحوزه کاری خود یعنی درکشورهای اروپایی و دربین جامعه مهاجرافغان با تلاش وهمکاری های صادقانه هریک ما به دستاوردهای سودمندی به نفع حزب محبوب ما ، جنبش دادخواهی و استقرارصلح درافغانستان و جهان نایل می آید.

شورای کشوری ناروی حزب ازهیچ تلاشی بخاطرتحقق اهداف و آرمانهای انسانی حزب دریغ نکرده ، به هیات رهبری شورای جدید اروپایی از پیش وعده هرگونه همکاری را میدهد.

به پیش در راه تحقق اصول و آرمانهای شریفانه حزب آبادی افغانستان !  

 

با احترامات فایقه

افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۴۰۹

Copyright ©bamdaad 2019