پیام شاد باش شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

چرخش ایام و آزمون زمان دو پدیده ایکه بر عملکردهای مان قضاوت میدارند !

از نام شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب را به تمام اعضای گرانقدر حزب بویژه رفقای برومند منتخب بعنوان رییس، معاونین ، سکرتر مسوول، هریک رفیق داکترحبیب منگل، رفیق دیپلیوم انجنیرعمرمحسن زاده، رفیق صمد کارمند، رفیق صفت الله عملیار وسایر اعضای منتخب شورای محترم اروپایی تبریک و تهنیت گفته، آرزومندیم که با تحرک و تکانه جدید و مثبت و درمطابقت به اساسنامه و اهداف مرامی حزب گامهای پرثمری را برای بسر رسانیدن آرمانهای مردم رنجدیده خود برداشته، رسالت و دین خویش را در برابر مردم و وطن انجام دهیم.جای مسرت است که رفقا بادرک  تمام از شرایط و اوضاع ناهنجار کنونی کشور و درایت بیشتر جهت همبسته گی، با مفاهمه و صدای واحد رهبری جدید شورای اروپایی را برگزیدند.

امیدواریم که گام ارزشمند بعدی همسویی و همگرایی با نیروهای تحول طلب ، ترقیخواه و دموکرات باشد و ابتکارعمل را رفقای حزب آبادی داشته و این آرزوی دیرینه را برآورده سازند.

با تجدید تمنیات نیک و امید به صلح پایدار و سراسری در کشورما افغانستان!

با درود و مهر

 

خلیل یوسف

رییس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۳۰۹

Copyright ©bamdaad 2019