بنام خدا

پیام تبریکی شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی!

 

تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب را به تمام رفقای پرافتخار حزب شادباش و تبریک عرض نموده و برای رفیق گرامی مان حبیب منگل موفقیت های مزید در راستای شگوفا سازی حزب خواهانیم.

 

با احترام


محمد مهدی عظمی
رییس شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۷/ ۱۹ـ ۲۱۰۹

 

Copyright ©bamdaad 2019