پیام شاد باش شورای کشوری انگلستان به مناسبت

 تدویر کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

مورخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

 

رفقای عزیز ،

بدینوسیله شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان، تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی وگزینش رفیق داکتر حبیب منگل را به مثابه شخصیت بایسته، آگاه ومجرب به حیث رییس شورای اروپایی ،برای همه رفقای همرزم وهمپیمان مان تبریک و تهنیت گفته، موفقیت های سترگ برای شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان آرزو مینماید.

شورای کشوری انگلستان،ضمن قدردانی از کاروفعالیت رفیق کاوه کارمل رییس پیشین این شورا ، برای رفقای رهبری شورای اروپایی موفقیت های مزید آرزو مینماید.

به باور ما در وضع بحرانزای کنونی تدویر کنفرانس شورای اروپایی به مثابه نهاد سترگ ونیرومند حزب،گام عالیست برای استحکام پایه های حزب وبسیج نیروهای ترقی ‌خواه افغانستان.

آرزو داریم تا شورای اروپایی بتواند تحرکات نوینی را در بدنه حزب ایجاد نموده، حزب را در سمت وسوی مرامی اش،یاری رسانیده و راه را بسوی اتحاد وهمبسته گی مجموع نیروهای ترقی‌ خواه کشورباز نموده ودر تامین صلح وحفظ ارزش های مادی و معنوی جامعه افغانستان ،نقش فعالانه ایفا نماید.

 

با احترامات بی پایان

عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۲۱۰۹

Copyright ©bamdaad 2019