پیام تبریکی شورای کشوری هالند حزب ابادی افغانستان بمناسبت تدویر کنفرانس اروپایی حزب

 

رفقای گرانقدر ،

بتاریخ ۱۵ سپتمبر ۲۰۱۹ سال روان  کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان جهت انتخاب شورای جدید اروپایی ، رییس ، معاونان و سکرترمسوول  شورا با حضورنماینده گان منتخب ، شخصیت های سیاسی و نماینده گان احزاب همسو درشهرکسل کشور المان در فضای اعتماد و صمیمت رفیقانه دایرگردید .

کنفرانس رفیق محترم  دوکتورحبیب منگل را به صفت رییس شورای اروپایی ، رفقای عزیزهریک دیپلوم انجنیر عمرمحسن زاده و صمد کارمند بحیث معاونین ، و رفیق صفت الله عملیار را به صفت سکرتر مسوول شورای اروپایی برگزید.

شورای کشوری هالند  حزب آبادی افغانستان انتخاب رفقای گرانقدر و برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی حزب را از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته ، موفقیت رفقای عزیز را در راستای تحقق آرمانهای حزب و بصورت اخص مصوبات کنگره حزب مان آرزومند است.

انتظاز آن داریم که  فعالیت شورای  جدید اروپایی همراه با برنامه ریزی و مدیریت کار، بلند بردن سطح بازخواست، ایجاد شور و شوق در زنده گی حزبی ، تقویت روحیه همکاری و اعتماد، افزایش حجم دستاوردها، توجه به کار دربین جامعه مهاجر افغان همراه بوده ، و شورای اروپایی ما بتواند کمک کننده و دستیار نیرومند حزب و جامعه مهاجرافغان دراروپا باشد.

 

بادرود های رفیقانه

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۰۰۹

Copyright ©bamdaad 2019