پیام شادباش شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان  به مناسبت برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی حزب

 

 رفقای گرانقدر‌،

تدویرموفقانه کنفرانس اروپایی حزب پرافتخارما ، حزب آبادی افغانستان  را ازصمیم قلب به اعضای سازمان اروپایی ما ، دوستان وهمفکران عزیز تبریک عرض میداریم.

 انتخاب رفیق محترم داکتر حبیب منگل  شخصیت شناخته شده جنبش دادخواهی کشور به حیث رییس شورای اروپایی ، انتخاب رفیق ها دیپلیوم انجینرعمرمحسن زاده و صمد کارمند منحیث معاونان ، انتخاب مجدد رفیق صفت الله عملیار  به حیث سکرتر مسوول و انتخاب شورای جدید اروپایی را تبریک میگویم.

باورکامل داریم که اجرای وظایف مهم پیشرو درجهت تحکیم  وحدت درون حزب، ارتقای سطح کارایی سیاسی - تشکیلاتی و تبلیغاتی، برنامه ریزی دقیق و کنترول ازهمه فعالیت های حزب ، تقویت و رشد کمی و کیفی صفوف حزب ، افزایش  نقش و تاثیرگذاری حزب دربین جامعه مهاجرافغان دراروپا ، سعی بخاطر افزایش نقش جوانان و زنان ، راه اندازی کنفرانس هایی در باره کار باجوانان و زنان و...از شمار وظایف مبرم شورای ما و سازمان اروپایی حزب میباشد.

شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان در روشنایی مصوبات و تصامیم بیروی اجراییه و دارالانشا حزب ، هیات رهبری شورای منتخب اروپایی کار و فعالیت نموده ، و خود را مکلف به اجرای کلیه تصامیم میداند.

ما باورکامل داریم که درنتیجه پشتکار، صداقت و پابندی رفقا به اصول و آرمانهای والای حزب محبوب ما میتوانم کارهای سودمندی را در اروپا به نفع حزب و جامعه مهاجرافغان انجام دهیم.

از شما رفیق گرامی داکترحبیب منگل تقاضا می نماییم که رشته ای نزدیک مناسبات اروپا و مرکز( رهبری داخل حزب ) را به یک رابطه ای مفید و احترام متقابل مبدل سازید.

 

بادرود های رفیقانه

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای  کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۹۰۹

Copyright ©bamdaad 2019