تدویر هشتمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به تاریخ ۱۹اگست سال روان تشکیل جلسه نمود.

اجلاس کمسیون تحت ریاست رفیق صفت الله عملیارسکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب دایرگردید و مطالب مربوط به اتخاذ آماده گی های لازم برای تدویر کنفرانس را مورد برسی قرار داده و رویکرد های بایسته را برای برپایی کنفرانس شورای اروپایی ،مورد بحث و ارزیابی قرار داده وتجویز لازم اتخاذ نمود.

در بخش نخست اجندا رفیق احد شفیعی گزارش مربوط به کار شورای کشوری المان را در خصوص مجموع آماده گی های بخش تخنیکی کنفرانس را که به تاریخ ۱۵ سپتامبر درشهر کسل المان دایرمیگردد، به اجلاس ارایه نمود که از آن به نیکوی استقبال گردید.

در این اجلاس ،چگونگی ارتباطات مجازی نماینه دگان شوراهای معین با جریان کنفرانس،چگونگی رای دهی آنها،تهیه شعار ها،تزینات سالون،تهیه وسایل فنی و تخنیکی وحضور مهمانان گرامی در کار کنفرانس مورد بحث قرار گرفت..

درهر بخشی از مواد اجندا رفقاهریک صفت الله عملیار،بصیردهزاد،داود کرنزی،عارف عرفان و احد شفیعی صحبت نموده ،دیدگاه ها ونظریات شانرا بخاطر تسهیلات و برپایی کنفرانس باشکوه ابراز نمودند.

برخی مطالب مورد بحث به اجلاس موقت شورای اروپایی غرض تصویب نهایی ارجاع گردید.

کنفرانس پس از تکمیل مطالب مورد بحث ،موفقانه بکار خود پایان بخشید.

صفت الله عملیار
مسوول کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس شورای اروپایی ح آ ا

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۲۰۸ 

Copyright ©bamdaad 2019